Savez društava Vojvodine za borbu protiv raka

OSNOVAN 2009. GODINE
Doniraj

Misija

Osnovni podaci o delatnosti

Savez društava Vojvodine za borbu protiv raka je preventivno zdravstvena, neprofitna organizacija, koja ima status udruženja građana i zavedena je u APR-u pod brojem BU 34/2009.

Ova organizacija ima misiju da unapredi zdravstvenu kulturu, promoviše usvajanje zdravih stilova života, podiže nivo svesti stanovništva o malignim bolestima i savremenim trendovima u preventivnoj medicini i onkologiji.

Savez deluje na području Vojvodine preko svojih članica, Opštinskih društava i brojnih volontera.

Ciljna grupa projekta „Bolje sprečiti nego lečiti“ je opšta populacija stanovništva zbog činjenice da svako ima pravo i potrebu da se zdravstveno edukuje i informiše o prevenciji, ranom otkrivanju raka i sprečavanju obolevanja od ove opake bolesti.

Projekat „Bolje sprečiti nego lečiti“ obuhvata edukativne aktivnosti koje su vezane za prevenciju obolevanja od raka, bez obzira na lokaciju. Sprovođenjem ovog projekta se široka populacija stanovništva na teritoriji Vojvodine o vrstama raka, prevenciji i značaju kontrolnih pregleda, odnosno skrining programa.

U ostvarenju ciljeva Savezu pomažu lekari, afirmisani stručnjaci iz različitih oblasti medicine, poznatih profesora medicine, uglednih lekara iz Domova zdravlja i preventivnih zdravstvenih ustanova širom Vojvodine, kao i ljudi drugih profesija.

Opšti cilj

Opšti cilj ovog projekta je unapređenje zdravstvene kulture, usvajanje zdravih navika, zdravstveno-preventivno edukovanje stanovništva o malignim bolestima, podizanje nivoa svesti građana o značaju preventivnih pregleda i važnosti očuvanja zdravlja.

Specifični ciljevi:

 1. Informisanje i edukacija stanovništva u Vojvodini o vrstama raka, njihovoj prevenciji, dijagnostici i terapiji;
  2. Podsticanje i unapređenje znanja zdravstvenih radnika u oblasti prevencije i kontrole malignih bolesti;
  3. Unapređenje znanja prosvetnih radnika i učenika putem vaspitno – obrazovnog procesa o preventivnoj borbi protiv raka, pušenja i zaštiti životne sredine sa aspekta obolevanja od raka;
  4. Kreiranje, štampanje i distribucija zdravstveno-edukativnih edicija o prevenciji raka;
  5. Plasiranje što većeg broja tačnih informacija o preventivnim merama zaštite zdravlja putem sredstava informisanja i sajta Saveza;
  6. Unapređenje saradnje sa Opštinskim društvima za borbu protiv raka, drugim udruženjima i organizacijama sa sličnim ciljevima i zadacima;
  7. Promocija zdravlja i zdravih životnih navika.

Svi navedeni ciljevi i obaveze su u skladu sa Statutom Saveza društava Vojvodine za borbu protiv raka, usklađenog sa Zakonom o udruženjima Republike Srbije .

Vesti & Događaji

Izdavaštvo

Kontakt

Postojanje Saveza

Rešenjem APR-a br.34/2009 od 10.12.2009. registrovan prema Zakonu o udruženjima kao jedinstvena I jedina pokrajinska organizacija te vrste I nastavlja tradiciju 45-ogodišnjeg humanitarnog rada na planu borbe protiv raka.

O nama

Naime, Savez društava Vojvodine za borbu protiv raka je osnovan 6. maja 1967. godine. Savez je društveno-humanitarna, nevladina i neprofitna organizacija građana, čiji je pravi cilj borba protiv svih malignih bolesti. Kao građanska, dobrovoljna i humanitarna organizacija, savez okuplja radne ljude i građane svih populacija u borbi protiv raka, protiv zagađenosti čovekove životne sredine, pušenja i drugih opakih bolesti.

Savez predstavlja mesto udruživanja organizacija i pojedinaca na teritoriji Vojvodine koji prihvataju zajedničke ciljeve i zadatke koji su utvrđeni Statutom Saveza. Po Statutu Saveza Savez se udružuje u društvo Srbije za borbu protiv raka kao samostalna i odgovorna organizacija za sprovođenje sopstvenih ciljeva i zadataka. Organi dvaju društava za borbu protiv raka sarađuju i usklađuju programske aktivnosti u borbi protiv malignih opakih bolesti i time doprinose unapređenju zdravstvene kulture i prosvećenosti stanoništva uopšte.

Savez svoju aktivnost ostvaruje na celokupnom području Vojvodine. Svojim aktivnostima Savez utiče na poboljšanje zdravstvene situacije, odnosno prvenstveno na smanjivanje oboljevanja od svih vidova malignih bolesti. Jedan od prioritetnih ciljeva Saveza je stvaranje jednog novog, višeg nivoa saznanja o malignim bolestima, njihovom značaju za celokupnu društvenu zajednicu u zdravstveno-ekonomskom i svakom drugom pogledu, mogućnostima i imperativima borbe protiv njih, kao i o neophodnosti učestvovanja celokupne populacije u preventivnim aktivnostima.

Moto Saveza je “bolje sprečiti nego lečiti” i zato svima predlažemo da se, koliko je to moguće ponašaju u skladu sa Evropskim kodeksom u borbi protiv raka.

„Tajna zdravlja i za um i za telo nije da tugujete za prošlošću, brinete o budućnosti ili predviđate nevolje, već da živite u sadašnjem trenutku pametno i ozbiljno“.

– Buda

Predsednik Saveza

dr Jasna Mihailović

Na medicinskom fakultetu u Novom Sadu diplomirala je 1985. godine, sa prosečnom srednjom ocenom 9.45. Na Institutu u Sremskoj Kamenici u Zavodu za nuklearnu medicinu zaposlila se na neodređeno vreme 1.maja 1987. godine gde i danas radi. Magistarsku tezu pod naslovom: “Dinamska scintigrafija štitaste žlezde u bolesnika sa nodusnim strumama” odrbranila je na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu 1991. godine.

Specijalistički ispit iz nuklearne medicine položila je sa najvišom ocenom uz specijalistički rad pod naslovom: ”Metodologija ispitivanja perfuzije, vijabilnosti i kinetike miokarda preparatom 99m-Tc-MIBI” na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu 1993. godine. Doktorsku disertaciju pod naslovom: „Uloga magnetno-rezonanatnog snimanja u dijagnostici i diferencijalnoj dijagnostici hladnih nodusa štitaste žlezde” odbranila je 1999. godine na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu. Na Tehničkom fakultetu „Mihajlo Pupin“ u Zrenjaninu, Univerziteta u Novom Sadu, na predmetu Instrumentacija 2, izabrana je u zvanje docenta 2001. godine. Od strane Ministarstva zdravlja republike Srbije u zvanje primarijusa je izabrana 2003.

 dr Jasna Mihailović

dr Jasna Mihailović

Predsednik Saveza

Struktura saveza

Skupština:

Najviši organ Saveza je Skupština, koju čine predstavnici opštinskih društava za borbu protiv raka i institucija iz oblasti zdravstvene zaštite, društvenih organizacija sa teritorije AP Vojvodine sa kojima Savez sarađuje, a sve u skladu sa postojećim Statutom.

Upravni odbor:

Prof dr Jasna Mihailović, redovni profesor Medicinskog fakulteta u Novom Sadu, predsednik Saveza, biografija
dr Đerđi Šarić, predsednik Društva u Somboru, podpredsednik Saveza, biografija
Prof. dr Jasna Mihailović – sekretar,
Doc. dr Milan Ubavić, lekar specijalista, vlasnik privatne laboratorije Medlab, sekretar Saveza, biografja
Isidora Nikolić Savin, advokat, biografija
Dušan Bunović, stručnjak za ljudske resurse

Nadzorni odbor:

Nasta Janković, pravnik,
Prof. dr Rajko Jović, redovni profesor Medicinskog fakulteta u Novom Sadu.

Stručni savet:

Prof. dr Milan Breberina, redovni profesor Medicinskog fakulteta u Novom Sadu u penziji,
Prof. dr Zoran Radovanović, vanredni profesor Medicinskog fakulteta u Novom Sadu,
Prof. dr Mladen Prvulović, redovni profesor Medicinskog fakulteta u Novom Sadu u penziji, biografija

Radno telo za saradnju sa zdravstvenom službom u sprovođenju skrininga:

Doc dr Nataša Prvulović Bunović, docent Medicinskog fakulteta u Novom Sadu, biografija
Vesna Imbronjev, master strukovna medicinska sestra, biografija
dr Tot Išasegi, predsednik međuopštinskog društva Bajša, Mali Iđoš.

Radno telo za saradnju sa stručnjacima u oblasti detekcije karcinogena:

Prof. dr Tubić Aleksandra, hemičar
Prof. Mladen Prvulović, redovni profesor Medicinskog fakulteta u Novom Sadu u penziji, biografija

Radno telo za normativna akta i unapređenje organizacije Saveza:

Isidora Nikolić Savin, advokat, biografija
dr Milica Živaljević, ginekolog,
dr Milka Velisavljev Pomoriški.