Prof. dr Mladen Prvulović

 

Profesor dr Mladen Prvulović je redovni professor Medicinskog fakulteta u Novom Sadu u penziji. Medicinski fakultet je završio u Novom Sadu 1971. godine. Posle studija i obavljenog vojnog roka, zaposlio se u Domu zdravlja Bačka Palanka gde je radio kao lekar opšte medicine skoro godinu dana. Početkom 1974. godine zaposlio se na Institutu za plućne bolesti i tuberkulozu u Sremskoj Kamenici. Kao specijalizant interne medicine radio je u Zavodu za nuklearnu medicinu u Sr. Kamenici.

Pored interne medicine, specijalizirao je i nuklearnu medicinu, a subspecijalizirao je onkologiju.

Oko 20 godina radio je u Zavodu za nuklearnu medcinu kao lekar specijalista i šef terapijskog odseka. Početkom 1994. Osnovao je Centar za magnetnu rezonancu, današnji Centar za imidžing dijagnostiku u Institutu za onkologiju. U Centru je radio kao Upravnik skoro do odlaska u penziju 2012. godine.

Poslediplomske studije je završio 1982. giodine, a magistarski rad je odbranio iste godine sa naslovom “Određivanje karcinoembrionskog antigena (CEA) u bolesnika sa karcinomima gastrointestinalnog trakta”.

Doktorsku disertaciju “Radionuklidna ventrikulografija u proceni globalne i regionalne funkcije leve komore nakon hirurške revaskularizacije miokarda” odbranio je 1990. godine na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu.

Stručno se usavršavao u Ulmu, Solunu i Briselu. Bio je stipendista IAEA (Međunarodne komisije za atomsku energiju).

Osnovna stručna preokupacija profesora Prvulovića je bila uvođenje savremenih dijagnostičkih metoda u internističkim bolestima, posebno u onkologiji i kardiologiji. Učestvovao je u formiranju medicinsko-inžinjerskog smera na Tehničkom fakultetu “Mihajlo Pupin” u Zrenjaninu.

Godine 1998/99 učestvovao je u komisiji Ministarstva zdravlja za polaganje Stručnog (državnog) lekarskog ispita.

Bio je mentor u 11 odbranjenih magistarskih radova, kao i mentor 6 odbranjenih doktorskih disertacija, te član komisije za polaganje diplomskog ispita na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu i Tehničkom fakultetu u Zrenjaninu.

Dobitnik je Nagrade za životno delo Univerziteta u Novom Sadu 2011. godine.

Bio je član stručnih udruženja, potpredsednik Srpskog lekarskog društva i predsednik Društva lekara Vojvodine (2004-2008); predsednik Udruženja za nuklearnu medicinu Jugoslavije (1988-1992). Član naučnog komiteta Aristotelove škole iz Soluna. Član Evropske asocijacije za nuklearnu medicinu.

Nosilac je diplome udruženja za nuklearnu medicinu Jugoslavije, 1990. Povelje Srpskog lekarskog društva – Društva lekara Vojvodine, 2008. godine.

Učestvovao je u 4 projekta koje je finansiralo Republičko ministarstvo zdravlja ili Pokrajinski sekretarijat za zdravlje. Obavljao je dužnost pokrajinskog sekretara za zdravlje, kao i pomoćnika ministra zdravlja u republičkoj vladi.

Objavio je ukupno 216 naučnih i stručnih radova u različitim publikacijama. Od tog broja u 71 radu bio je prvi ili jedini autor.

Takođe je objavio 13 poglavlja u dva udžbenika, sedam monografija i četiri u drugim stručnim publikacijama.