Docent dr Nataša Prvulović Bunović

 

Docent dr Nataša Prvulović Bunović – Specijalista radiologije, sub. spec onkologije

Nakon završenog Medicinskog fakulteta u Novom Sadu, docent dr Nataša Prvulović Bunović, zasniva radni odnos na Institutu za Onkologiju Vojvodine, u Centru za imidžing dijagnostiku, najpre u svojstvu volontera, lekara na određeno i konačno na neodređeno vreme, a od 2016. godine radi kao načelnica centra.

U periodu 2002-2006. Nataša Prvulović Bunović specijalizira radiologiju na katedri za radiologiju Medicinskog fakulteta u Novom Sadu.

Magistarsku tezu pod naslovom “Magnetno-rezonantna spektroskopija u diferentovanju malignih od benignih tumora dojke.” odbranila je u januaru 2009. godine na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu. Na istom fakultetu 2015. godine, dr Nataša Prvulović Bunović, odbranila je doktorsku disertaciju pod naslovom: “Digitalna mamografija i tomosinteza u detekciji i radiološkoj BI RADS kategorizaciji tumorskih lezija dojke”.

Subspecijalistički rad sa temom – Detekcija karcinoma kod denznih dojki, komparacija nalaza 2D mamografije sa dopunskim nalazom 3D mamografije i ultrasonografijom odbranijla je u maju 2020. Godine.

Tokom specijalizacije pohađala je brojne kurseve u zemlji i inostranstvu (Holandija, Austrija, Nemačka, Švajcarska, Mađarska, Češka, Belgija, SAD…) iz oblasti magnetno-rezonantne dijagnostike, dijagnostike i interventnih procedura bolesti dojke, ultrazvučne dijagnostike i kompjuterizovane tomografije.

Studijski boravak i usavršavanje u trajanju od 6 meseci tokom 2009/2010. godine izvela je  na odelenju radiologije Sloan-Kettering Onkološkog centra u NY, USA (Breast Cancer Research Foundation Sponsored Fellowship at The Department of Radiology at Memorial Sloan-Kettering Cancer Center, NY, USA), gde se posebno edukovala u dijagnostici bolesti dojke i interventim procedurama. Jednomesečni studijski boravak i usavršavanje na radiološkom odelenju obavila je u Nеw York-Presbyterian Hospital, Weill Cornell Medical Center, NY, USA, tokom 2011. gde je usavršavala svoja znanja iz CT i MR imidžinga toraksa, abdomena i karlice (“cross sectional body imaging”).

Više godina u nazad predavač je u okviru edukativnog seminara “Dijagnostika bolesti dojke i interventne procedure” koji se u organizaciji Medicinskog fakulteta u Novom Sadu, odigrava svake godine počev od 2009., sve do sada, u CID-u, IO Vojvodine.

Dr sci. med Nataša Prvulović Bunović je predavač u okviru “Škole magnetne resonance” u organizaciji Centra za imidžing dijagnostiku, Instituta za onkologiju Vojvodine u Sremskoj Kamenici, 2006., 2008. , 2011., kao i 2012.godine, u školi istog naziva prilagođeno Rendgen tehničarima.

Predavač je po pozivu na nekoliko skupova u zemlji i okruženju. Autor je i koautor više domaćih i međunarodnih radova i poglavlja u udžbenicima i monografijama.