dr Jasna Mihailović

 

Dr Jasna (Miloša) Mihailović rođena je 3.03.1961. godine u Novom Sadu gde i živi. Osnovnu i srednju školu (IX i X razred zajedničkog opšteg obrazovanja i I i II razred usmerenog obrazovanja medicinske struke) završila je u Novom Sadu sa odličnim uspehom (pr.ocena, 5.00) i diplomama Vuk Karadžić. Medicinski fakultet u Novom Sadu diplomirala je 1985. godine, sa prosečnom srednjom ocenom 9.45. Na Institutu u Sremskoj Kamenici u Zavodu za nuklearnu medicinu zaposlila se na neodređeno vreme 1.maja 1987. godine gde i danas radi. Magistarsku tezu pod naslovom: “Dinamska scintigrafija štitaste žlezde u bolesnika sa nodusnim strumama” odrbranila je na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu 1991. godine.
Specijalistički ispit iz nuklearne medicine položila je sa najvišom ocenom (ocena, 5.00) uz specijalistički rad pod naslovom: ”Metodologija ispitivanja perfuzije, vijabilnosti i kinetike miokarda preparatom 99m-Tc-MIBI” na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu 1993. godine. Doktorsku disertaciju pod naslovom: „Uloga magnetno-rezonanatnog snimanja u dijagnostici i diferencijalnoj dijagnostici hladnih nodusa štitaste žlezde” odbranila je 1999. godine na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu. Na Tehničkom fakultetu „Mihajlo Pupin“ u Zrenjaninu, Univerziteta u Novom Sadu, na predmetu Instrumentacija 2, izabrana je u zvanje docenta 2001. godine. Od strane Ministarstva zdravlja republike Srbije u zvanje primarijusa je izabrana 2003. godine. Na predlog Medicinskog fakulteta u Novom Sadu dr Jasna Mihailović je izabrana u zvanje naučni saradnik za užu naučnu oblast onkologija 2005. godine. Na Tehničkom fakultetu „Mihajlo Pupin“ u Zrenjaninu, Univerziteta u Novom Sadu, na predmetu Instrumentacija 2, izabrana je u zvanje vanrednog profesora 2006. godine. Godine 2010. Dr Mihailović je izabrana u zvanje viši naučni saradnik. Nakon završetka specijalističkih akademskih studija na Fakultetu organizacionih nauka u Beogradu odbranom diplomskog rada „Planiranje promotivne kampanje u zdravstvenoj prevenciji“ 2013.godine stekla je akademski naziv specijalista menadžer. Dr Jasna Mihailović je u Zavodu za nuklearnu medicinu Instituta za onkologiju Vojvodine 1996. godine postala šef odseka za terapiju, a 2009-2014. godine Upravnik Zavoda za nuklearnu medicinu, pa ponovo od oktobra 2016.godine a na istoj funkciji je i danas. Tokom svog profesionalnog rada najviše se bavila istraživanjem u oblasti nuklearne tireologije (primenom radioaktivnog joda u lečenju diferentovanih tiroidnih karcinoma). Prva u državi je 1991.godine uvela novu metodologiju u nuklearnu kardiologiju (ispitivanje perfuzije miokarda primenom 99mTc-MIBI) koja je posle zaživela i u drugim centrima u zemlji. Dr Jasna Mihailović je dala svoj doprinos i u nuklearnoj pulmologiji (uvođenjem nove metodologije-primena SPECT-a u dijagnostici solitarnih lezija pluća primenom 99mTc-MIBI). Nakon Bazičnog kursa za obuku osoblja u rukovanju sa otvorenim izvorima jonizujućeg zračenja u Institutu za nuklearne nauke „Boris Kidrič“ u Vinči i Bazičnog kursa o principima magnetne rezonance u Sremskoj Kamenici, sva svoja stručna usavršavanja je obavila u inostranstvu (Melburn-Australija; Lion-Francuska; Solun-Grča; Brdo-Slovenija; Bratislava-Slovačka, Nju Jork-SAD; Beč-Austrija) od kojih neka i kao dobitnik stipendija u najpoznatijim centrima (Istočni Berlin-DDR; Hanover-GDR; Minhen-GDR; Berlin-GDR; Bon-GDR; Barselona-Španija).
Dr Jasna Mihailović je izabrana 2016. godine u zvanje naučni savetnik. Na Tehničkom fakultetu „Mihajlo Pupin“ u Zrenjaninu, Univerziteta u Novom Sadu, na predmetu Elektronsko zdravlje, re-izabrana je u zvanje vanrednog profesora 2011. godine, a u zvanje redovnog profesora na katedri za radiologiju na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu je iѕabrana 2017. godine. Na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu je 2017. godine položila subspecijalizaciju iz onkologije.
U svom profesionalnom radu se pored tireologije, poslednjih nekoliko godina bavi se i primenom PET/CT imidžinga u onkologiji. Edukaciju za ovu savremenu dijagnostičku metodu obavila je u trajanju od godinu dana u Nju Jork Prezbiterian bolnici u Nju Jorku, SAD, a u našoj zemlji postoje samo dva ovakva aparata u Institutu u Sremskoj Kamenici i u Beogradu u KCS. Ovaj aparat se primenjuje u savremenoj onkološkoj dijagnostici, u tzv. metaboličkom imidžingu što je bila tema dva odbranjena master rada sa PMF, Univerziteta u Novom Sadu-Departman za fiziku i jedne odbranjene doktorske disertacije sa Medicinskog fakulteta u Novom Sadu.

II NAUČNOISTRAŽIVAČKI RAD

Osnovna oblast istraživanja dr Jasne Mihailović pripada nuklearnoj tireologiji, odnosno detekciji, lečenju i praćenju diferenciranih karcinoma štitaste žlezde. Najviše se bavila primenom radioaktivnog joda u lečenju ovih bolesnika, u ispitivanju pojave recidiva i udaljenih metastaza. Više radova posvećeno je i analizi verovatnoće preživljavanja u ovih bolesnika kao i u ispitivanju prognostičkih faktora vezanih za pojavu recidiva bolesti.
U toku profesionalne karijere u periodu 2009-2010. godine bila je rukovodilac naučnog projekta koji je finansirao Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj AP Vojvodine pod naslovom:“ Efikasnost postoperativne ablacije ostataka štitaste žlezde u bolesnika sa diferenciranim karcinomom štitaste žlezde primenom 1.85 GBq 131-I“ (br. 114-451-02162/2009-03). Na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu bila je mentor položene specijalizacije iz nuklearne medicine (dr Andrea Peter) i predsednik Komisije za ocenu podobnosti magistarske teze (dr Srbovan Dolores), a na Tehničkom fakulteteu Mihajlo Pupin u Zrenjaninu, Univereziteta u Novom Sadu mentor i član Komisije za odbranu 2 odbranjena diplomska rada (Oskar David, Branko Simeonov). Do 2010. godine dobitnik je više nagrada na međunarodnim kongresima u svetu za svoje stručne radove (Denver-SAD; Kijoto-Japan; Honolulu- Havaji; Majami-SAD).
U periodu od 2010. godine učestvuje kao istraživač u 2 naučno-istraživačka projekta koje je finansiralo Republičko ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj: „Dizajniranje i modelovanje specifičnih osobina nanostrukturnih uzoraka“ pod rukovodstvom prof Jovana Šetrajčića, Prirodno matematički fakultet-Departman za fiziku, Univerzitet u Novom Sadu (period 2011-2015, br.171039) i „Magnetni i radionuklidima obeleženi nanostrukturni materijali za primenu u medicini“ pod rukovodstvom dr Vojislava Spasojevića sa Instituta za nuklearne nauke VINČA (period 2011-2015, br. 45015).
Dr Jasna Mihailović je 2012. godine bila nosilac projekta pod naslovom: “Primena FDG PET/CT hibridnog imidžinga u onkologiji“ koji je finansiran od strane Republičkog Ministarstva zdravlja u okviru projekta “Srbija protiv raka 2012“.
U 2014. godini dr Jasna Mihailović je bila rukovodilac jednog naučnoistraživačkog projekta koji je finansirao Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj AP Vojvodine: „Uloga pozitronske emisione tomografije/kompjuterizovane tomografije u dijagnostici diferentovanog karcinoma tireoideje kod pacijenata sa negativnim radiojodnim skenom i povišenim tireoglobulinom“ (br. 114-451-1902/2014-02).
U okviru projekata finansiranih od Gradske uprave Novog Sada učestvovala je u jednom kao saradnik, a u drugom kao rukovodilac projekta. Naime, 2013. godine učestvovala je kao saradnik projekta pod naslovom:“ Unapređenje znanja lekara primarne zdravrstvene zaštite o dijagnostičkoj metodi u onkološkoj dijagnostici-pozitronskoj emisionoj tomografiji (PET/CT)“. U 2014.godini je bila rukovodilac projekta pod naslovom: “Unapređenje znanja zdravstvenih radnika o načinu prevencije, ranom otkrivanju, lečenju i praćenju diferenciranog karcinoma štitaste žlezde“.
Dr Jasna Mihailović je dobitnik dve nagrade „Milovan Antić“, 2011. i 2015. godine, koje su joj za najbolje naučno delo, uručene od strane Udruženja nuklearne medicine Srbije.
U periodu posle 2006. godine održala je nekoliko predavanja po pozivu na međunarodnim kongresima u zemlji (Zlatibor, Novi Sad, Beograd) i svetu (Mongolija, Bolivija, Nju Delhi, Kolumbija, Južna Afrika; Kuvajt; Vijetnam, Antalija-Turska; Jangun; Bertinoro-Italija; Singapur; Levi-Finska;) i u poznatim svetskim centrima za nuklearnu medicinu u inostranstvu (Prezbiterijan bolnica Nju Jork, Nju Jork-SAD; Montefjore bolnica, Nju Jork-SAD; Medstar, Vašington-SAD).
U istom periodu je učestvovala na više stručnih kurseva u inostranstvu gde je sticala znanja i veštine u svojoj struci (Beč, Hjuston).
Dr Jasna Mihailović je bila član radne grupe za izradu vodiča dobre kliničke prakse za postupak sa tiroidnim čvorovima i za diferentovan karcinom (na osnovu Rešenja Ministarstva br. 119-01-428/2012-01) Republičke stručne komisije za izradu i implementaciju Nacionalnog vodiča dobre kliničke prakse pri Ministarstvu zdravlja Republike Srbije učestvovala u kreiranju pod naslovom: “VODIČA ZA POSTUPAK SA TIREOIDNIM ČVOROVIMA – VODIČ ZA DIFERENCIRANI TIREOIDNI KARCINOM“, 2012.g.
Dr Jasna Mihailović je bila član član Republičke stručne komisije za izradu i implementaciju Nacionalnog vodiča dobre kliničke prakse pri Ministarstvu zdravlja Republike Srbije učestvovala u kreiranju vodiča pod naslovom: „POREMEĆAJ RADA ŠTITASTE ŽLEZDE“, 2012.g.
Nekoliko puta je kao predavač po pozivu učestvovala i na kongresima Društva radioloških tehničara i tehničara nuklearne medicine Vojvodine (Fruška Gora, Palić, Vrdnik). Održala je i nekoliko predavanja u okviru na akreditovanim stručnim skupovima (Beograd, Novi Sad).
Kao vanredni profesor radila je do 27.oktobra 2016.godine na Tehničkom fakulteteu Mihajlo Pupin u Zrenjaninu, Univereziteta u Novom Sadu sa 5% radnog vremena. Od 28.oktobra 2016.godine je prekinula radni odnos na Tehničkom fakulteteu Mihajlo Pupin u Zrenjaninu, Univereziteta u Novom Sadu i prešla na 100% radnog vremena na Institut za onkologiju Vojvodine u Sremskoj Kamenici. U zvanje redovnog profesora na Katedri za radiologiju na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu izabrana je jula 2017. godine.
U Biblioteci Matice srpske istražena je citiranost radova dr Jasne Mihailović za period od 1988. do februara 2016. godine u bazi SCIENCE CITATION INDEX (SCI CD 1991-1995Web of Science Core Collection, Citation Indexes: Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED)–1996-present, Social Sciences Citation Index (SSCI)–1996-present, Arts & Humanities Citation Index (A&HCI)–1996-present, Conference Proceedings Citation Index- Science (CPCI-S)–2001-present, Conference Proceedings Citation Index- Social Science & Humanities (CPCI-SSH)–2001-present, Emerging Sources Citation Index (ESCI)–2015-present). U navedenom periodu radovi su citirani 96 puta (71 hetero i 25 samocitata). Prema bazi SCOPUS citiranost je 88 (71 hetero i 17 samocitata, indeks h=5).
Kao mentor je učestvovala u izradi dve doktorske disertacije koje su uspešno odbranjene na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu (dr Katarina Nikoletić i dr Olivera Tešić), a trenutno je mentor specijalizantu na specijalizaciji iz nuklearne medicine (dr Jelena Roganović). Dr Jasna Mihailović je bila mentor odbranjenih diplomskih i master radova radova, a učestvovala je i u Komisijama za njihovu odbranu (Prirodno matematički fakultet u Novom Sadu, Tehnički fakultet „Mihajlo Pupin“ u Zrenjaninu Univerziteta u Novom Sadu).
Nakon boravka u Americi kao prvi autor napisala je udžbenik FDG PET/CT IN CLINICAL ONCOLOGY. CASE BASED APPROACH WITH TEACHING POINTS (Springer, Verlag).
Aktivan je član međunarodnih stručnih i naučnih udruženja (EANM, SNM) kao i Tiroidnog Komiteta Evropskog udruženja nuklearne medicine (EANM). Takođe ima članstvo i u domaćim (SLD-DLV, UNMS) organizacijama, a predsednik UNMS (Udruženja nuklearne medicine Srbije) je bila u periodu od oktobra 2016.godine do novembra 2020.godine.
Dr Jasna Mihailović je član uređivačkog odbora u međunarodnom časopisima: European Journal of Nuclear Medicine and Molecular Imaging (Impact factor, 5,383) i International Journal of Radiology, kao i u domaćim časopisima: Vojnosanitetski Pregled i Medicinski Pregled. Potpredsednik je uređivačkog odbora biblioteke Zbornici Zadužbine Andrejević.
Recenzira radove za više međunarodnih časopisa (Nuclear Medicine Communications, European Journal of Nuclear Medicine and Molecular Imaging , Skeletal Radiology, Thyroid, Nuklearmedizin, Nuclear Medicine Communications, Medicine, Sciencedomain International, British Journal of Applied Science & Technology, Vojnosanitetski Pregled).
U periodu od 2010. godine učestvovala je u organizaciji više međunarodnih i nacionalnih stručnih i naučnih sastanaka i kongresa kao predsednik i član organizacionog odbora i i član naučnog odbora. Na domaćim i stranim skupovima učestvovala je više puta kao predsedavajući na sesijama, usmenim i poster.
Dr Jasna Mihailović odlično govori, čita i piše engleski jezik a vrlo dobro nemački jezik.

STRUČNE PUBLIKACIJE

UDŽBENIK

1.Mihailovic J, Goldsmith SJ, Killeen R. FDG PET/CT in Clinical Oncology. Case Based Approach with Teaching Points. Berlin Heidelberg: Springer Verlag, 2012. ISBN: 978-3-642-29865-3.

M13 – Poglavlje u međunarodnoj monografiji

 1. Mihailovic J, Goldsmith SJ: Lymphoma and Leukemia. In: Aktolun C, Goldsmith SJ. Nuclear Oncology. Philadelphia & New York: Wolter Kluwer, 2015; p. 293-312.
 2. Balenovic A, Mihailovic J, Zukotynski K: Renal Carcinoma. In: Aktolun C, Goldsmith SJ. Nuclear Oncology. Philadelphia & New York: Wolter Kluwer, 2015; p. 179-190.
 3. Balenovic A, Mihailovic J, Zukotynski K: Bladder Carcinoma. In: Aktolun C, Goldsmith SJ. Nuclear Oncology. Philadelphia & New York: Wolter Kluwer, 2015; p. 191-199.
 4. Mihailovic J, Stanley J Goldsmith. Radioiodine therapy in differentiated thyroid carcinoma. In:Luster M, Duntas LH, Wartofsky L, eds. The thyroid and its disease, Springer International Publishing AG, 2019, Switzerland, pp.  611-632.

M21 – Rad u vrhunskom međunarodnom časopisu 

 1. Mihailovic J, Stefanovic Lj, Stankovic R. Influence of initial treatment on the survival and recurrence in patients with differentiated thyroid microcarcinoma. Clin Nucl Med 2013;38(5):332-338.
 2. Mihailovic J, Nikoletic K, Srbovan D. Recurrent Disease in Juvenile Differentiated Thyroid Carcinoma: Prognostic Factors, Treatment and Outcome. J Nucl Med 2014;55:701-717.
 3.  Mihailovic J, Goldsmith SJ. Multiple Myeloma: F-18-FDG-PET/CT and Diagnostic Imaging. Sem Nucl Med 2015; 45(1):16-31.
 4. Giorgio T, Cumali A, Arturo C, Savvas F, Luca G, Martha H, Ioannis I, Mihailovic J, Bernd KJ, Werner L, Verburg FA, Luster M. The 2015 Revised American Thyroid Association guidelines for the management of medullary thyroid carcinoma: the “evidence-based” refusal to endorse them by EANM due to the “not evidence-based” marginalization of the role of Nuclear Medicine. EJNMMI 2016; 43(8):1486-1490.
 5. Verburg FAAktolun CChiti AFrangos SGiovanella LHoffmann MIakovou IMihailovic JKrause BJLangsteger W, Luster M. Why the European Association of Nuclear Medicine has declined to endorse the 2015 American Thyroid Association management guidelines for adult patients with thyroid nodules and differentiated thyroid cancer. Eur J Nucl Med Mol Imaging 2016;43(6):1001-1005.
 6. Verburg Frederik A, Giovanella Luca, Iakovou Ioannis, Konijnenberg Mark W, Langsteger Werner, Lassmann Michael, Mihailovic Jasna M, Luster Markus. I-131 as adjuvant treatment for differentiated thyroid carcinoma may cause an increase in the incidence of secondary haematological malignancies: an “inconvenient” truth? Eur J Nucl Med Mol Imaging 2018;45(13):2247-2249.
 7. Giovanella Luca, Treglia Giorgio, Iakovou Ioannis, Mihailovic Jasna M, Verburg Frederik A, Luster Markus. EANM practice guideline for PET/CT imaging in medullary thyroid carcinoma. EUROPEAN JOURNAL OF NUCLEAR MEDICINE AND MOLECULAR IMAGING 2020 47 (1):61-77.
 8. Verburg FA, Hoffmann M, Iakovou I, Konijnenberg MW, Mihailovic J, Gabina PM, Petranović Ovčariček P, Reiners C, Vrachimis A, Zerdoud S, Giovanella L, Luster M. Errare humanum est, sed in errare perseverare diabolicum: methodological errors in the assessment of the relationship between I-131 therapy and possible increases in the incidence of malignancies. Eur J Nucl Med Mol Imaging (2019). httpss://doi.org/10.1007/s00259-019-04580-5
 9. Verburg FA, Luca G, Hoffmann M, Iakovou I, Mihailovic J, Petranovic-Ovcaricek P, Vrachimis A, Luster M. New! F-18-based PET/CT for sodium-iodine-symporter-targeted imaging! Eur J Nucl Med Mol Imag 2020. httpss://doi.org/10.1007/s00259-020-04763-5
 10. Giovanella L, Verburg FA, Petranovic-Ovcaricek P, Iakovou I, Mihailovic JM, Vrachimis A, Zerdoud S, Hoffmann M, Luster M. “Quid autem vides festucam in oculo fratris tui et trabem in oculo tuo non vide” on the hyperthyroidism-induced mortality and antithyroid drug-induced side effects in the era of radioiodine fake news.Eur J Nucl Med Mol Imag 2020;47(6):1342-1344.
 11. Stankovic A , Mihailovic J,  Mirkovic M, Radovic M,  Milanovic Z, Ognjanovic M, Jankovic D, Antic B, Mijovic M, Vranjes-Djuric S, Prijovic Z. Aminosilanized flower-structured superparamagnetic iron oxide nanoparticles coupled to131I-labeled CC49 antibody for combined radionuclide and hyperthermia therapy of cancer. International Journal of Pharmaceutics 587 (2020) 119628
 12. Reiners C, Schneider R, Platonova T, Fridman M, Malzahn U, Mäder U, Vrachimis A, Bogdanova T, Krajewska J, Elisei R, Vaisman F, Mihailovic J, Costa G, Drozd V. Breast Cancer After Treatment of Differentiated Thyroid Cancer With Radioiodine in Young Females: What We Know and How to Investigate Open Questions. Review of the Literature and Results of a Multi-Registry Survey. Frontiers in Endocrinology 2020;11:381. doi: 10.3389/fendo.2020.00381

M 22 – Rad u istaknutom međunarodnom časopisu

 1. Mihailovic, Ljubomir Stefanovic, Milica Malesevic. Differentiated thyroid carcinoma with distant metastases: probability of survival and its predicting factors. Cancer Biotherapy & Radioph 2007;22:250-55.
 2. Mihailovic J, Prvulovic M, Ivkovic M, Markoski B, Martinov D. Magnetic resonance imaging versus 131-I whole-body scintigraphy for the detection of lymph node recurrences in differentiated thyroid carcinoma. Am J Roentg 2010;195:1197-1203.
 3. Reiners C, Schneider R, Platonova T, Fridman M, Malzahn U, Mäder U, Vrachimis A, Bogdanova T, Krajewska J, Elisei R, Vaisman F, Jasna Mihailovic, Costa G, Drozd V. Breast Cancer After Treatment of Differentiated Thyroid Cancer With Radioiodine in Young Females: What We Know and How to Investigate Open Questions. Review of the Literature and Results of a Multi-Registry Survey. Frontiers in Endocrinology, 2020:Vol. 11 Article 381.

doi: 10.3389/fendo.2020.00381

M 23 – Rad u međunarodnom časopisu

 1. Mihailovic J, Stefanovic Lj, Malesevic M, Erak M, Tesanovic D. Metastatic differentiated thyroid carcinoma: Clinical management and outcome of disease in patient with initial and late distant metastases. Nuclear Medicine Communications 2009;30:558-564.
 2. Mihailović J, Stefanovic Lj, M. Malesevic, Markoski B: The importance of age over radioiodine avidity as a prognostic factor in differentiated thyroid carcinoma with distant metastases. Thyroid 2009;19(3):227-232
 3. Mihailovic J, Trifunovic J. Radionuclide treatment of metastatic disease in patients with differentiated thyroid carcinoma. Vojnosanitetski pregled 2012;69(10):899-903.
 4. Martinov D, Ignjatov Z, Mihailovic J, Pecev P, Milosevic Z. Pilot Study of Tele-Ultrasound Exam Over Low-Bandwidth Internet Links: Feasibility of Clinical Application. Metalurgia       International 2012;17(3):119-123.
 5. Katarina Nikoletić, Jasna Mihailović, Dolores Srbovan, Violeta
  Kolarov, Radmila Žeravica. Lung tumors: early and delayed ratio of 99mTc-methoxy-2-isobutylisonitrile accumulation. Vojnosanitetski Pregl 2014;71(5):438-445.
 6. Mihailovic J, Trifunovic J, Ubavic M. Current Concepts of Radioimmonotherapy of Lymphoma. Vojnosanitetski Pregl 2015 72 (7):625-633.
 7. Mihailovic J, Ubavic M. The 18F-Fluorodeoxyglucose positron emission tomography/computed tomography in breast cancer. VOJNOSANITETSKI PREGLED 2017; 74 (6):571-580.
 8. Srbovan D, Mihailovic J, Nikoletic K, Matovina E, Solajic N. Papillary carcinoma in mature teratoma of struma ovarii. JBR-BTR 2015 99 (1):76-78.

M27 Уређивање истакнутог међународног часописа на годишњем нивоу (гост уредник)

 1. Jasna Mihailovic and Stanley J Goldsmith, guest editors. Skeletal Nuclear Medicine. Sem Nucl Med 2013;45:1-96.

M 31 – Predavanje po pozivu sa međunarodnog skupa štampano u celini (neophodno pozivno pismo)

 1. Y-90-ibritumomab tiuxetan therapy in lymphoma. WJNM 2006;5 (Suppl 1): S351-S354. Rad je prezentovan kao predavanje po pozivu na 9 th Congres of World federation of Nuclear Medicine & Biology, Seoul, Korea, 22-27 October 2006.
 2. Radioiodine therapy in metastatic differentiated thyroid carcinoma patients. Rad je prezentovan na II International conference on radiopharmaceutical therapy u organizaciji World radiopharmaceutical therapy council, Ulaanbaatar, Mongolia 3-7 September 2007. World J Nucl Med 2008;7(2):87- 95.
 3. Radioactive isotopes in diagnosis and treatment of differentiated thyroid carcinoma. In: Dragutin Mihailovic, Mirjana Vojinovic Miloradov, eds. Enviromental, Health and Humanity Issues in the Down Danubian Region. Multidisciplinary approaches. Proceedings of the 9th International Symposium on Interdisciplinary Regional research (21-22 June 2007, University of Novi Sad). New Jersey: World Scientific, 2008;p. 35-48.
 4. PET/CT in Thyroid Carcinoma“, International Symposium on Molecular Imaging and Molecular therapy; 1st Serbian Symposium on Hybrid Imaging and Molecular Therapy with International Participation, April 23-25, 2012, Novi Sad, Serbia

M 32 Predavanje po pozivu sa međunarodnog skupa štampano u izvodu   

 1. Mihailovic J. Zevalin in Non-Hodgkin’s lymphoma. Rad je saopšten kao uvodno predavanje po pozivu na XXI ALASBIMN Kongresu Latino Američkog udruženja nuklearne medicine i biologije međunarodnog karaktera. Abstract book 2007;57.
 2. Mihailovic J. Thyroid cancer treatment with I-131 (50 years of experience in Serbia). Rad je saopšten kao uvodno predavanje po pozivu na XXI ALASBIMN Kongresu Latino Američkog udruženja nuklearne medicine i biologije međunarodnog karaktera. Abstract book 2007;100.
 3. Mihailović, J: Current practice of I-131 therapy for differentiated thyroid carcinoma: An overview. World Journal of Nuclear Medicine 2008;7(4):270-272. Rad je prezentovan kao uvodno predavanje po pozivu na International conference on radiopharmaceutical therapy u organizaciji World radiopharmaceutical therapy council, Goa, India 28-30 October 2008.
 4. Mihailovic J. Prognostic factors in differentiated thyroid carcinoma. Indian Journal of Nuclear medicine, Abstract issue, 2008;23(2):96. Rad je prezentovan kao uvodno predavanje po pozivu međunarodnom kongresu: 9th Asia Oceania Congress of Nuclear Medicine and Biology, New Delhi, India 31 October – 4 November 2008.
 5. Mihailovic J. Thyroid antibodies and differentiated cancer. World J Nucl Med 2009;8(4):216-217. Rad je prezentovan kao uvodno predavanje po pozivu na dva spojena kongresa: International conference on radiopharmaceutical therapy u organizaciji World radiopharmaceutical therapy council i XXII Kongres ALASBIMN, Cartagena, Colombia 3-7 November 2009.
 6. Follow-up and outcome of patients with differentiated thyroid carcinoma. World J Nucl Med 2010;8(4):216-217. 10 th Congress of WFNMB (World Federation of Nuclear medicine and Biology Cape Town, South Africa 18-23 September 2010.
 7. Radounuclide therapy of differentiated thyroid carcinoma:an overview. International Conference on Radionuclide therapy and Annual Conference of Kuwait Society of nuclear medicine, 28-30 March 2011, Kuwait. https://ksnm.info/index/2011/01/06/kuwait-warmth/
 8. Post-treatment monitoring of patients with differentiated thyroid carcinoma. Arh Oncol 2011; 19(Suppl 1):12. International Nuclear medicine Symposium, Hotel Park, Novi Sad, April 7-9, 2011.
 9. Guidelines for treatment of differentiated thyroid carcinoma: similarities and differences. WJNM 2011;10 (2):O-016. Rad je prezentovan kao uvodno predavanje po pozivu na 4th International conference on radiopharmaceutical therapy (ICRT 2011) & 10th AGM of Asian regional Cooperative Council for nuclear medicine, 28 Nov-2 Dec 2011, Ho Chi Minh City, Vietnam
 10. Forty years of nuclear medicine in Sremska Kamenica, International Congress Current Trends in Nuclear Oncology: From Diagnosis to therapy, April 7-9, 2011, Novi Sad, Serbia
 11. PET/CT in therapy response evaluation. Non-Hodgkin Lymphoma. Rad je prezentovan kao uvodno predavanje po pozivu na 1h Balkan Congress of nuclear medicine, 4-8 April 2012 Antalya, Turkey
 12. Outcome of surgical and radioiodine treatment of papillary thyroid carcinoma. Abstract book of 21st International Congress of the International Research Group in Immuno-scintigraphy and Therapy (IRIST). In: Q J Nuc Med Mol Imag 2012;56 (Suppl 1):
 13. Radioimmunotherapy of lymphoma. Abstract book of 21st International Congress of the International Research Group in Immuno-scintigraphy and Therapy (IRIST). In: Q J Nuc Med Mol Imag 2012;56 (Suppl 1):
 14. Modern imaging in detection of I-131 negative, Tg positive disease in differentiated thyroid carcinoma. Rad je prezentovan kao uvodno predavanje po pozivu na 7th International Conference on Radiopharmaceutical Therapy (ICRT-2012), Levi, Finland, 26 Nov-Dec 1, 2012. WJNM 2012;11(3):S5 (p.123)
 15. Radioimmunotherapy of lymphoma“, 2nd Balkan Congress of Nuclear Medicine & Serbian Congress of Nuclear Medicine 2013, Beograd, 8-12 May, 2013.
 16. Diagnostic imaging in detection of metastatic tumor tissue in TENIS syndrome. Rad je prezentovan kao uvodno predavanje po pozivu na 22nd Annual Scientific Meeting of Radiology & Nuclear medicine update: Advances in oncologic imaging and therapy, Singapur, 6-9 mart, 2013. WJNM 2013;12(Suppl 1):S-006 (p.105)
 17. FDG PET/CT Imaging in Multiple Myeloma, International Symposium on Molecular Imaging and Molecular therapy;2nd Serbian Symposium on Hybrid Imaging and Molecular Therapy with International Participation, April 3-5, 2014, Novi Sad, Serbia Arch Oncol 2014;22(Suppl I):30 (Abs).
 18. The Role of I-131 Ablation and Therapy in the Management of Thyroid Carcinoma: Personal Clinical Experience and Serbian Guidelines, International Symposium on Molecular Imaging and Molecular therapy;2nd Serbian Symposium on Hybrid Imaging and Molecular Therapy with International Participation, April 3-5, 2014, Novi Sad, Serbia Arch Oncol 2014;22 (Suppl I):17 (Abs)
 19. An Overview of  Molecular Imaging in Oncology. Rad je prezentovan kao uvodno predavanje po pozivu na  National Symposium on Nuclear Medicine in Routine Clinical Practice, Yangon, Myanmar, 10 mart 2013.  Book of abstracts, CD
 20. Radioactive iodine (131I) in the management of differentiated thyroid carcinoma. Second International Conference on Radiation and Dosimetry in various Fields of Research, Nis 27-30 August 2014. Objavljen u knjizi abstrakata.
 21. ”Molecular imaging in lung cancer”. Presented at the XI Congress of World federation of Nuclear Medicine and Biology, Cancun, Mexico, 27-31 09.2014. Abstract, CD
 22. ”Thyroid cancer-Serbian experience: imaging and therapy” Presented at the XI Congress of World federation of Nuclear Medicine and Biology, Cancun, Mexico, 27-31 09.2014. Abstract, CD
 23. Radioiodine therapy of juvenile differentiated thyroid cancer. Rad je prezentovan kao uvodno predavanje po pozivu na 10th International Conference on Radiopharmaceutical Therapy (ICRT-2015), Innsbruck, Austria, 3-8 May , 2015. WJNM 2015;14(1):S18 (Abs)
 24. PET-CT in breast cancer: diagnosis, staging and follow-up. V International meeting of young oncologist club Bulgaria. New aspects in the treatment of breast cancer and prostate cancer. 15-17 May, 2015. Plovdiv, Bulgaria (Book of abstracts and programme)
 25. Management of juvenile differentiated thryoid carcinoma:37-years experience in Serbia. Rad je prezentovan na 4th Balkan Congress of Nuclear Medicine, Ohrid, Macedonia 3-6.9.2015. Abstract book:46.
 26. Mihailovic J. 18F-FDG PET/CT in Patients with Colorectal Cancer and Rising Tumor Markers.  International Symposium of Nuclear Medicine: Update on Molecular Imaging And Molecular Therapy. Novi Sad, 14-15 April, 2016. Abstract Book: 45
 27. Mihailovic J. F-18 FDG-PET/CT in staging and follow-up of patients with colorectal cancer. New Aspects in the treatment of colorectal cancer and immunotherapy of solid tumors. Plovdiv, May 13-15, 2016. Abstract book (Abs).
 28. J. Mihailovic. FDG PET/CT physical aspects and clinical applications in medicine. 4 th International conference on radiation and applications in various fields of research. Nis, May 23-27 2016. Abstract book: page 5.
 29. J.Mihailovic. Radioiodine treatment of differentiated thyroid carcinoma in children and adolescent-Serbian experience. SASNM Biennial Congress 23-25 september 2016, Pretoria. Abs book:32.
 30. Jasna Mihailovic. History of Department of Nuclear Medicine in Sremska Kamenica – Beyond 45-Year Anniversary. International Meeting on Molecular Imaging and Molecular Therapy-From Nuclear to Newclear Medicine, Novi Sad, Serbia, 2-3 March 2017. Abs book: 17-18 (CD).
 31. J. Mihailovic. 131-Iodine Treatment for Thyroid Cancer in Children. Annual Meeting of British Society of Nuclear Medicine 20-22 May 2017, Birmingham, Great Britain, Abs.book.
 32. J. Mihailovic. Radioiodine Therapy Of Differentiated Thyroid Cancer in Children and Adolescents. Radiology Meeting: NEVSKY RADIOLOGY FORUM – 2017, St. Petersburg, Russia 20-23 April 2017, Abs. book.
 33. J. Mihailovic Current status on differentiated thyroid carcinoma. 12th Conference on Radiopharmaceutical therapy, Vienna, Austria 19-20 October 2017, Abs.book.
 34. J. Mihailovic. LONG-TERM FOLLOW-UP ANALYSIS OF JUVENILE DTC PATIENTS TREATED WITH I-131. International Seminar on APPLYING RADIONUCLIDES FOR THERAPY, Buchurest, Romania, 26-28 October 2017, Abs book:38.
 35. J. Mihailovic. FDG PET/CT in Myeloma. BNMS Birmingham, UK, April 14-16 2018.
 36. J. Mihailovic. MANAGEMENT OF DIFFERENTIATED THYROID CANCER – FACTS AND CONTROVERSIES. 7th Balkan Congress of Nuclear Medicine, Sarajevo 9-12 May 2018. Abs Book.
 37. J. Mihailovic. RADIOIODINE IN DTC PATIENTS: FACTS & CONTROVERSIES. 13th Tyrolean Nuclear Medicine Congress, Innsbruck June 14-16, 2018. Abs Book.
 38. J. Mihailovic. PET/CT in Colorectal Cancer. Predavanje po pozivu na IV Medjunarodnom Onkoloskom forumu u St Petersburtgu BELE NOCI, 5-8 July 2018, St. Petersburg. Abs Book
 39. J. Mihailovic. Current status of differentiated thyroid cancer. Predavanje po pozivu na IV Medjunarodnom Onkoloskom forumu u St Petersburtgu BELE NOCI, 5-8 July 2018, St. Petersburg. Abs Book
 40. J. Mihailovic1,2. The New Theragnostic Paradigm on Thyroid Cancer. Center of Nuclear Medicine, Oncology Institute of Vojvodina, Sremska Kamenica1, Faculty of Medicine, University of Novi Sad, Novi Sad, Serbia2 . The 5th International Meeting on Molecular Imaging and Molecular Therapy: Updates in Nuclear Medicine – Diagnosis, Treatment & Beyond. Novi Sad, 8-9 March, 2019.Abs.book (CD, p.19).
 41. J. Mihailovic. The Role of I-131 in differentiated thyroid cancer:evergreen treatment or not? Jasna Mihailovic. Invited lecture at 8th Balkan Congress of Nuclear Medicine & 31st National Congress of NuclearMedicine ” April 10-14, 2019, Bodrum, TURKEY.
 42. J. Mihailovic. PET/CT in colorectal cancer: an update. Invited talk at BNMS, Oxford, UK, 1-3 April, 2019.
 43. J. Mihailovic. RADIOIODINE THERAPY FOR THYROID CANCER. MODERN EUROPEAN RECOMMENDATIONS AND TRENDS. Invited talk at The 4th International Conference in Memory of Academician A.F. Tsyb «Combination Therapy in Oncology: Novel Trends», September 27, 2019, Obninsk, Russian Federation

M 33 Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celini 

 1. Mihailović Jasna, Stefanović Ljubomir, Kamenjicki Elena, Antonić Milan, Perin Branislav. Single photon emission tomography  (SPET) in diagnosis of primary bronchogenic lung carcinoma-first experiences. In: Zarogoulidis KP, Dimitriadis KA. Review from 3rd Hellenic-Yugoslav Symposium on lung-cancer, Thessaloniki, Greece: University Studio Press, 1996: 31-7.
 2. Markoski B, Pelemiš S, Mihailović J. Applying Neuron Network to Improve Characteristic of Video Encoder, Proceedings of 26th International Conference on Microelectronics, pp.131-143, ISBN 978-1-4244-1881-7, Niš, May 2008, Eds of the IEEE, Danvers
 3. Branko Markoski, Jovan Šetrajčić, J. Mihailovic, B. Petrevski, M. Petrevski, B. Obradovic, Z. Milosevic, Z. Ivankovic,  Dobrivoje Martinov,  Dušanka Tesanovic.  Neuron  network  applied  to  video  encoder. In:  K. Takahata. Micro electronic and mechanical systems. Croatia: INTECH, 2009;p. 477-492.

M 34 – Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u izvodu   

 1. Stefanović Lj, Malešević M, Mihailović J, Šljapić Nada, Berger Marina, Sterio B. Analysis of methods used in investigation of “cold” thyroid nodes. Resumes de XI-e Session des Journes Medicales Balkaniques, Istanbul 1989;125.
 2. Mihailović J. Methodology and clinical value of radionuclide angiography of “cold” thyroid nodes. Evropski kongres nuklearne medicine 1991 godine u Beču, Austrija. Eur J Nucl Med 1991;18:583(Abs).
 3. Mihailović J. Perfusion scintigraphy of the thyroid gland. Methodological aspects and its clinical use. 4th International thyroid symposium “Clinical thyroidology 1992: What do we really need?” in Innsbruck, Austria 14-17 september 1992. J Endocrinol Investigat 1992;15(Supl 5-8):53(Abs).
 4. Mihailović J, Stefanović Lj, Zečević Detection of the perfusion defects and myocardial viability using Tc-99m-MIBI in the patients with dilated cardiomyopathy. Abstract book of the 4th International Conference on non-invasive Cardiology Limassol, Cyprus, 1993:127.
 5. Mihailović J, Malešević M, Stefanović Lj, Krkljuš Efficiency of radioiodine-131 therapy in hyperthyroidism and risk of hypothyroidism. Evropski kongres nuklearne medicine 1991 godine u .Eur J Nucl Med 1994;21(Supl I):S 116(Abs).
 6. Stefanović Lj, Malešević M, Mihailović J, Kamenjicki E. Reliability of scintigraphic examination of differentiated thyroid carcinoma by moderate J-131 dose (111 MBq). Evropski kongres nuklearne medicine 1991 godine u Eur J Nucl Med 1994;21(Supl I):S 117(Abs).
 7. Pješivac Zdravko, Stefanović Lj, Ađić Oto, Mihailović J. Computer program for the left ventricular wall motion visualisation. Evropski kongres nuklearne medicine 1991 godine In: Eur J Nucl Med 1994;21(Supl I):S 215(Abs).
 8. Mihailović J, Stefanović Lj, Zečević The role of 99m-Tc-MIBI in evaluation of myocardial perfusion and viability in dilatative cardiomyopathy. Abstract book of the 7th Annual Meeting of Mediterreanean Assotiation of Cardiology and Cardiac Surgery Hammamet, Tunisia 1994:188.
 9. Mihailović J, Stefanović Lj, Perić Zoran, Ađić Oto, Prvulović The value of determination of regional ejection fractions by radionuclide ventrikulography (RNV) in patients with coronary artery disease (CAD). 5th International Conference on Noninvasive cardiology, Tel Aviv, Israel, 17-21.12.1995. In: J Cardiovasc Diagn Proced 1995;13:87(Abs).
 10. Stefanović Lj, Mihailović J, Kamenjicki E, Malešević M, Srbovan D, Prvulović Bone scintigraphy in patients with breast carcinoma:frequency of osseus metastases. Abstracts book of the First Balkan Congress of Oncology, Athens, Greece, 1996. In: J of BUON 1996;1:P145(Abs).
 11. Kamenjicki E, Srbovan Dolores, Stefanović Lj, Mihailović J, Malešević M, Prvulović M. Whole body scintigraphy in patients with prostate gland carcinoma. Abstracts book of the OECI Conference:Cancer in the elderly, Athens, Greece, 1996;P2.
 12. Mihailović J, Stefanović Lj, Pješivac Z, Ađić O, Zečević Semiquantitative evaluation of left ventricle wall motion in dilatative cardiomyopathy using 99m-Tc-MIBI. Abstracts book of the 9th Annual Meeting of the Mediterranean Association of cardiology and cardiac surgery, Tel Aviv, Israel, 1996. In: Israel J Med Sci 1996;32:936.
 13. Prvulović M, Mihailović J, Vučurević G, Diklić V, Ađić MRI in differential diagnosis of the thyroid gland node. ESMRMB 96, 13th Annual Meeting European Society for magnetic resonance in medicine and biology, Prague, September 12-15, 1996. Magnetic resonance materials in physics, biology and medicine. 1996;4(Suppl):191(Abs).
 14. Mihailović J, Prvulović M, Stefanović Lj. The role of MRI in evaluation of “cold” thyroid nodes. Proceedings of the 6th Asia & Oceania Congress of nuclear medicine and biology, Kyoto, Japan, 1996. In: Ann of Nucl Med 1996;10(Suppl):S 57.
 15. Mihailović J, Stefanović Lj, Prvulović M, Kamenjicki E. Bone scintigraphy in patients with breast carcinoma:distribution of osseous metastases. Proceedings of the 6th Asia & Oceania Congress of nuclear medicine and biology, Kyoto, Japan, 1996. In: Ann of Nucl Med 1996;10(Suppl):S163.
 16. Mihailović J, Stefanović Lj, Kamenjicki E, Antonić SPET in diagnosis of primary bronchopulmonary carcinoma: performance of perfusion scintigraphy and its clinical use. Book of abstracts of the 2nd International Congress on lung cancer, Crete, Greece 1996: 98.
 17. Prvulović M, Mihailović J, Vučurević G, Kozić D, Petrović B. Gd-DTPA enchanced dynamic MR imaging of the thyroid gland carcinoma. ECR 97, European Congress of radiology, March 2-7, 1997, Vienna, Austria.European Radiology 1997;7(Suppl):S384(Abs).
 18. Mihailović J, Stefanović Lj, Perić Z, Adžić O, Prvulović Assessment of radionuclide ventriculography quantitative parameters in evaluation of coronary artery disease. Abstract book of 10th Annual Meeting of the Mediterranean association of cardiology and cardiac surgery, Beirut, Lebanon, October 8-11, 1997.
 19. Stefanović Lj, Mihailović J, Prvulović M, Dodić Technetium-99m-MIBI myocardial perfusion scintigraphy of planar scintigraphy and single photon emission tomography. Abstract book of 10th Annual Meeting of the Mediterranean association of cardiology and cardiac surgery , Beirut, Lebanon, October 8-11, 1997.
 20. Ađic O, Cemerlic-Ađic N, Stefanovic Lj, Prvulovic M, Mihailovic J. Regionall wallmotion abnormalities in dipyridamole stress radionuclide ventrickulography. Abstract book of 10th Annual Meeting of Mediterranean assotiation of cardiology and cardiac surgery, Beirut, Lebanon, October 8-11, 1997.
 21. V. Barysheva, W. Yu. Ussov, S. L. Stukanov, J. M. Mihailovic, I. G. Frolova, Ju. E. Riannel, A. I. Komov, Lj. Stefanovic, B. N. Zirinov, S. A. Velichko. Tomoscintigraphic diagnostic of cancer using “positive” radioisotopes: 99mTc-MIBI and 199-TlCl. Abstract book of Actuel news in medical radiology, June 17-18, 1998, Sent Petersburg: 31(Abstr. Na ruskom).
 22. Mihailovic J, Prvulovic M, Stefanovic Lj. MR 2D-FLASH study in differentiation of thyroid tumors. Abstract book from 17th World cancer Congress, Rio de Janeiro, Brasil, 23-28 august 1998: 53.
 23. Srbovan D, Mihailovic J, Vojicic Jelena, Vicko Ferenc, Bogdanovic Jovan, Stojiljkovic B, Stefanovic Lj, Malesevic M. Mammoscintigraphy with 99mTc-MIBI. Methodology and first experiences. Abstract book from 17th World cancer Congress, Rio de Janeiro, Brasil, 23-28 august 1998: 65.
 24. E. Riannel, J. M. Mihailovic, E. V. Barysheva, S. A. Velichko, E. M. Slonimskaya, W. Yu. Ussov. Prediction of distant metastases in breast cancer from 99mTc-MIBI uptake indices in primary nodule: analysis of inter-center study. Post Congress meeting of Joint Congress. World federation of Nuclear Medicine and biology and EANM. Nuclear breast Imaging, Naples-Capri, Italy. Abstract book September 5-6, 1998: 27.
 25. Malesevic M, Vojicic J, Stefanovic Lj, Mihailovic J, Guduric B, Bogdanovic J, Sljapic N, Miljkovic Lj. 20 year follow-up of patients with differentiated carcinoma treated surgically and with radioiodine. Abstracts of Joint Congress of EANM and WFNMB, Berlin, Germany, 1998. In: Eur J Nucl Med 1998; 25:1046.
 26. Mihailovic J, Prvulovic M, Stefanovic Lj. The imaging of thyroid tumors: MRI vs. radionuclide scintigraphy and ultrasound. Abstracts of 23th International Symposium “Radioactive Isotopes in clinical medicine and biology”, BadGastein, Austria, 1998. In: Eur J Nucl Med;24(1):S22.
 27. Malesevic M, Vojicic J, Stefanovic Lj, Mihailovic J, Guduric B, Bogdanovic J, Slapic N, Miljkovic Lj. Survival rate of patients with differentiated thyroid carcinoma treated surgically and with radioiodine from 1977 to 1997. Abstracts of III International Congress of nuclear oncology, Antalya, Turkey, 1998. In: Turk J Nucl Med 1998;7(1):65.
 28. E.Riannel, EV.Barysheva, J.Mihailovic, SA Velichko, EM Slonimskaya, Lj. Stefanovic, W.Yu. Ussov. Prediction of distant metastases in breast cancer from blood flow in primary nodule estimated using kinetic analysis of 99m-Tc-MIBI uptake. Abstracts of 27th Annual Meeting of the BNMS, May 1999. In: Nucl Med Comm 1999;20(5):465.
 29. Mihailovic, S.Regoje, Lj.Stefanovic, M.Malesevic, D.Srbovan, J.Vojicic. Dynamics of hypothyroidism development in patients with hyperthyroidism treated by radioiodine therapy. Abstracts of EANM Congress, Barcelona, Spain, 1999. In: Eur J Nucl Med 1999;26:1091(PS-154).
 30. Yu.Ussov, Ju.E.Riannel, J.Mihailovic, EM Slonimskaya, MF Yalova, SA Velichko, Lj.Stefanovic. Predictive role of 99m-Tc-MIBI scintimammography for metastatic spread of breast cancer. Abstracts of EANM Congress Barcelona, Spain, 1999. In: Eur J Nucl Med 1999;26: 1165(PS-451).
 31. Mihailovic. Combined analysis of morphologic and dynamic MRI criteria in differentiation between malignant and benign thyroid tumors. Proc Intl Soc Mag Reson Med 8 (2000): 546. ISMRM Meeting April 1-7 , Denver, Colorado.
 32. Mihailovic, Silvija Regoje, Lj. Stefanovic, M. Malesevic. D.Srbovan, J. Vojicic. Thyroid antibodies as predictor of hypothyroidism development after the radioiodine therapy in hyperthyroid patients. Abstracts of the EANM Congress, Paris, France, 2000. In: Eur J Nuc Med 2000;27:0065(PS-218).
 33. Stefanovic, J. Vojicic, M. Malesevic, J. Mihailovic, D. Srbovan. Survival of differentiated thyroid carcinoma patients with distant metastases. Abstracts of the EANM Congress, Paris, France, 2000. In: Eur J Nuc Med 2000;27:1156 (PS-582).
 34. Srbovan Dolores, Mihailovic J, Ussov W Yu, Vicko Ferenc, Vojicic Jelena, Stefanovic Ljubomir, Tomislav Petrovic, Bratislav Stojiljkovic, Andrija Golubovic. The role of mammoscintigraphy in detection of breast tumors. Book of Abstracts of 10th Inter University Symposium: Highlights in Female Cancers, Thessaloniki, Hellas, 2-5, 11. 2000; 147.
 35. Stefanovic, M.Malesevic, J.Mihailovic, D.Srbovan, J.Vojicic. The dependance of distant metastases appearance and the further disease course in relation to the pathohistologic types of differentiated thyroid carcinomas. Abstracts of the EANM Congress, Napoli, Italia, 2002. In: Eur J Nuc Med 2001; 28: 1091(PS-65).
 36. Y.Ussov, J.E.Riannel, S.Regoje, E.V.Barysheva, J.Mihailovic, S.Velichko, E.M. Slonimskaya, Stefanovic Ljubomir. Relationship of metastatic spread with blood flow in primary nodule in breast cancer, quantified by dynamic 99mTc-MIBI study. Abstracts of the Evropski kongres nuklearne medicine, Napoli, Italia, 2001. In: Eur J Nuc Med 2001;28: 975(OS-58).
 37. Mihailovic. MRI quantitative parameters and its role in detection of thyroid cancer.ISMRM-1oth Scientific Meeting & Exhibition ,18-24 May 2002, Honolulu, Hawaii, USA. Program and abstract book P 930:156.
 38. Prvulovic, M.Malesevic, J.Mihailovic, D.Radulovic. Thyroid cancer:MR imaging study in sixty cases. Saopsten na 18th UICC International Cancer Congress 30 June-5 July 2002, Oslo, Norway. Int J Of cancer 2oo2(Suppl 13);P693:356.
 39. Dj.Malesevic, K.Kermeci, J.Mihailovic, D.Srbovan. Survival rate and state of patients with differentiated thyroid carcinoma(DTC)pT3, who where treated surgically and by radioiodine 131-I. Abstracts of the EANM Congress, Vienna, Austria,, 200 EJNM 2002;29(Suppl 1):S 311(Abs;P-474).
 40. Stefanovic, R.Avramovic, M.Malesevic, J.Mihailovic, D.Srbovan,S.Popadic. The occurrence of nodal metastases in differentiated thyroid carcinoma patients and the outcome of multidisciplinary treatment, including radioiodine. Abstracts of the EANM Congress, Vienna, Austria,, 2002. In: Eur J Nucl Med 2002;29(Suppl 1):S310(P-470).
 41. Popadic, J.Vojicic,, W.Yu.Ussov, J.Mihailovic, G.Tomin, M.Malesevic, K.Kermeci, D.Srbovan. Possible significance of tumor marker (CA 15-3)assay level and bone pain presence in ordering a bone scan in the follow-up of the breast cancer patients. Abstracts of the EANM Congress, Vienna, Austria,, 2002. EJNM 2002;29(Suppl 1):S228(Abs;P-154).
 42. Y.Ussov, F.Scopinaro, S.Popadic, A.A.Medvedeva, V.B.Obradovic, E.M.Slonimskaya, N.Petrovic, S.A.Velicho, J.M.Mihailovic. Scintimammography with 99mTc-HMPAO in detection of breast cancer. Abstracts of the EANM Congress, Vienna, Austria,, 2002. EJNM 2002;29(Suppl 1):S69(Abs;83).
 43. Mihailovic J, Tomin G, Stefanovic Lj, Malesevic M, Vojicic J, Srbovan D, et al. Locally invasive differentiated thyroid carcinoma: frequency and therapeutic outcome. Abstracts of the 8th Congress of the World Federation of nuclear medicine & biology, Santiago, Chile In: World J Nucl Med 2002;1(Suppl.2):S41-2(Abstr.N0.84).
 44. Stefanovic Lj, Kermeci K, Malesevic M, Mihailovic J, Srbovan D, Popadic S. The disease related deaths due to differentiated thyroid carcinoma treated multidisciplinary, including radioiodine. Abstracts of the 8th Congress of the World federation of nuclear medicine & biology, Santiago, Chile In: World J Nucl Med 2002;1(Suppl.2):S276-7(Abstr.N0.600).
 45. Stefanovic Lj, Mihailovic J, Kermeci K, Malesevic M, Srbovan D, Popadic S. Mortality of differentiated thyroid carcinoma patients: analysis of death causes. Resumenes de XIX Congreso de la Asociation Latinoamericana de sociedades de biologia y medicina nuclear y XXXVII Congreso nacional de medicina nuclear Cancun, Mexico, 25-29 May, 2003:TL-41.
 46. Mihailovic J, Stefanovic Lj, Malesevic M. Frequency of metastases and lethal outcome in patients with locally invasive differentiated thyroid cancer (DTC). Evropski kongres nuklearne medicine 23-27.08.2003 in Amsterdam, Holland. In: Eur J Nuc Med 2003; 30(Suppl 2): S335.
 47. Stefanovic Lj, Kermeci Katarina, Mihailovic J, Malesevic M, Popadic Silvija, Vojicic J, Srbovan D. Treatment and outcome of small (pT0 and pT1) differentiated thyroid carcinoma. Evropski kongres nuklearne medicine 2003 in Amsterdam, Holland. In: Eur J Nuc Med 2003; 30(Suppl 2): S334.
 48. Ussov WY, Riannel JE, Scopinaro F, Medvedeva AA, Mihailovic JM, Perelmuter VM, Velichko SA, Slonimskaya EM. Prediction of metastattic spread of breast cancer from dynamic mammoscintigraphy witth 99mTc-MIBI in various degrees of cell differentiation. Evropski kongres nuklearne medicine 2003 in Amsterdam, Holland. In: Eur J Nuc Med 2003; 30(Suppl 2):S235.
 49. Malesevic M, Golubovic Andrija, Petter A, Stojiljkovic Bratislav, Beric Ostoja, Srbovan D, Mihailovic J, Ferenc Vicko. Scintimammography as a method of diagnosis and follow up of patients with breast cancer. Evropski kongres nuklearne medicine 2003 in Amsterdam, Holland. In: Eur J Nuc Med 2003; 30(Suppl 2):S291.
 50. Mihailovic J, Stefanovic Lj.,Tomin G, Malesevic M. Locally invasive differentiated thyroid cancer (DTC): Regional and distant metastases. Nuklearmedizin 2003;42:224-54 (A 178). Saopsten na 26 th international Symposium Radioactive isotopes and clinical medicine research, BadGastein, Austria January 13-16, 2004.
 51. Mihailovic J, Stefanovic Lj, Tomin G, Malesevic M. Survival of patients with locally invasive differentiated thyroid carcinoma treated with radioiodine. World J Nuc Med 2004;3:S 50 (Abs). Saopsten na International Symposium on nuclear oncology 19-23 January 2004, Porto Alegre, Brasil.
 52. Mihailovic J, Stefanovic Lj, Peter A, Prvulovic M, malesevic M. MRI in long-term follow-up of differentiated thyroid carcinoma-preliminary results. Abstract book of the ISMRM Twelth scientific meeting and exhibition 15-21 May, Kyoto, Japan 2004: 2062.
 53. Malesevic, J.Mihailovic, A.Golubovic, B.Stojiljkovic, O.Beric. Benefit of scintimammography in diagnosis and follow-up of patients with breast cancer. EJNM 2004;31(Suppl 2):P238.
 54. Stefanovic, K.Kermeci, J.Mihailovic, M.Malesevic, S.Popadic. Differentiated thyroid carcinomas with nodal metastases and relapses-some characteristics and influence of therapy. EJNM 2004;31(Suppl 2):P869.
 55. Dodic S, Mirkovic M, Zivkov Saponja D, Lukic M, Stajnic M, Malesevic M, Mihajlovic J. Does persistence of myocardial viability select cardiological weapon: retreat (conservative) or battle (revascularization). The Heart surgery forum 2004;7(Suppl 2): P252. Rad je saopsten na XVI Annual Meeting Mediterranean association of cardiology and cardiac surgery.
 56. Stefanović, K. Kermeci, J. Mihailović, M. Malesevic, D. Srbovan, S. Popadić. Differentiated thyroid carcinomas (DTC) with nodal metastases-influence of initial therapy on appearance of relapses and their outcomes. Proceedings/educational book Balkan union of Oncology. Rad je saopšten na 5th BUON Congress, Beograd, 14-17 oktobra 2004:GPS145(Abs).
 57. Mihailović, Lj. Stefanović, M. Malešević. Differentiated thyroid carcinoma (DTC) patients (pts) with primary tumor 1-4cm in diameter. Proceedings/educational book Balkan union of Oncology. Rad je saopšten na 5th BUON Congress, Beograd, 14-17 oktobra 2004:OP137(Abs).
 58. Mihailovic, Lj.Stefanovic, M.Prvulovic, M.Malesevic. Magnetic Resonance Imaging (MRI) vs. Whole body Scintigraphy (WBS) in Detection of Regional metastases in Patients with Differentiated Thyroid Carcinoma (DTC) Abstract book of the ISMRM 13th Scientific meeting and Exhibition 7-13 May, Miami Beach, Florida, USA 2005:229.
 59. Mihailovic, M.Malesevic, D.Srbovan. Scintimammography in diagnosis and follow up of breast cancer. Abstract book of the Fifth International Congress of the Croatian Society of Nuclear medicine May 15-18, Opatija, Croatia 2005:P-1.
 60. Stefanovic, J. Mihailovic, M. Malesevic. Initial therapy of differentiated thyroid carcinoma and recurrences of disease. EJNM 2005;32(Suppl 1):P373. Rad je saopšten na Annual Congress of the EANM, Istanbul, Turkey 2005.
 61. Mihailovic, Lj. Stefanovic, M. Malesevic. Long-term follow up study of hyperthyroid patients treated by 131-I therapy: Hypothyroid outcome and its predicting factors. EJNM 2005;32(Suppl 1):P407. Rad je saopšten na Annual Congress of the EANM, Istanbul, Turkey 2005.
 62. Mihailovic J, Stefanovic Lj, Malesevic M. Influence of initial treatment on the mortality of differentiated thyroid carcinoma patients with distant metastases. Alasbimn Journal 2006;8(31):AJ31-12(Abs). Rad je saopšten na XX Kongresu ALASBIMN (Latino Ameri;ko udruženje za nuklearnu medicinu i biologiju). i I Kongresu nuklearne medicine Urugvaja, 4-7 decembra 2005., Punta del este, Uruguay.
 63. Mihailovic J, Stefanovic Lj, Malesevic M. Predicting factors of mortality in differentiated thyroid carcinoma patients with distant metastases. Nuklearmedizin 2005;44:225-71 (P23) (Abs). Rad je saopšten na Kongresu Radioactive isotopes in Clinical Medicine and Research-27 th International Symposium Bad Gastein, Austria, 2006.
 64. Mihailovic, Lj. Stefanovic, M. Malesevic. Differentiated thyroid carcinoma with distant metastases: probability of survival and its predicting factors. EJNM 2006;33 (Suppl 2):353. Rad je saopsten na Annual Congress of EANM 2006, Athens, Greece.
 65. Nikoletic, J. Mihailovic, M. Antonic, V. Kolarov. 99mTc-MIBI scintigraphy in patients with solid lesions in the lung. EJNM 2006;33 (Suppl 2):560. Rad je saopsten na Annual Congress of EANM 2006, Athens, Greece.
 66. Stefanovic, J. Mihailovic, M. Malesevic, K. Nikoletic. Radioiodine therapy of differentiated thyroid carcinoma and recurrences of disease. EJNM 2006;33 (Suppl 2):P523. Rad je saopsten na Annual Congress of EANM 2006, Athens, Greece.
 67. Mihailovic, Lj. Stefanovic, M. Malesevic, B. Popov. A 27-year follow-up study of hyperthyroid patients with Graves’ disease treated by I-131: remission of disease and its predicting factors. WJNM 2006;5 (Suppl 1): S202(Abs). Rad je prezentovan na 9 th Congres of World federation of Nuclear Medicine & Biology, Seoul, Korea, 22-27 October 2006.
 68. Stefanovic, J. Mihailovic, M. Malesevic. Differentiated thyroid carcinomas – initial therapy and other factors influencing the cause-specific survival of patients. WJNM 2006;5 (Suppl 1): S201 (Abs). Rad je prezentovan na 9 th Congres of World federation of Nuclear Medicine & Biology, Seoul, Korea, 22-27 October 2006.
 69. Mihailovic, Lj. Stefanovic, M. Malesevic. Differentiated thyroid carcinoma patients with distant metastases: analysis of disease related deaths. Book of Abstracts of 8 th Congress Asia and Oceania Thyroid Association, Philippine, Manila 4-6 February, 2007: AOTA P-27.
 70. Mihailovic, Lj. Stefanovic, M. Malesevic. Mortality of differentiated thyroid carcinoma patients with distant metastases: results of a long-term follow-up study. Book of Abstracts of 8 th Congress Asia and Oceania Thyroid Association, Philippine, Manila 4-6 February, 2007: AOTA P-28.
 71. Mihailovic, Lj. Stefanovic, M. Malesevic. Radioiodine (131-I) uptake in distant metastases as a predicting factor of survival in differentiated thyroid carcinoma patients. Rad je prezentovan na Evropskom kongresu nuklearne medicine u Kopenhagenu, Danmark, 13-17 October 2007EJNM 2007; 34(Suppl):511.
 72. Stefanovic, J. Mihailovic, M. Malesevic. Recurrences and disease related deaths of differentiated thyroid carcinoma patients treated by radioactive iodine. Rad je prezentovan na Evropskom kongresu nuklearne medicine u Kopenhagenu, Danmark, 13-17 October 2007. EJNM 2007; 34(Suppl): P456.
 73. Malesevic, J. Mihailovic, Lj. Stefanovic. Follow up and survival of patients with differentiated thyroid carcinoma. Rad je usmeno saopšten na I Congress of croatian Thyroid Society-Thyroid cancer Split, Croatia, October 26-28,2007. Abstract book. Acta Clin Croat 2007;46(Suppl 2):103-151.(Abs.No. 22)
 74. Mihailovic, Lj. Stefanovic, M. Malesevic. Differentiated thyroid carcinoma (DTC) with distant metastases: outcome in patients treated by 131I during perod from 1977 to 2000. Rad je usmeno saopšten na 40 years of nuclear medicine in Osijek-Scientific Symposium with International participation, November 15-17 Osijek, Croatia. Acta Clin Croat 2007;46(Suppl 3):76-77.
 75. Mihailovic J, Stefanovic Lj, Malesevic M. Differentiated thyroid carcinoma: survival of patients with distant metastases. Rad je prezentovan na 28th International Symposium: Radioactive Isotopes in clinical medicine and research in Bad Hofgastein, Austria, 9-13 2007.Nuklearmedizin 2007;46:233-302 P06Abs).
 76. Mihailovic, Lj. Stefanovic, M. Malesevic, B. Markoski. Outcome in differentiated thyroid carcinoma patients treated with 131I after 30 years of follow-up. Sixth International Congress of the Croatian Society of nuclear medicine. Book of Abstract Opatija, Croatia, May 9-12 2008:O-3 (Abs).
 77. Mihailovic, Lj.Stefanovic, M.Malesevic. Differentiated thyroid carcinoma with distant metastases treated by 131-Iodine: Results of long-term follow-up study. Presented as an electronic poster on 25 th International Congress of Radiology was held in Marakesh, Morocco, June 5-8, 2008. Scientific program 2008: NM1 (p. 196).
 78. Stefanovic, J. Mihailovic, M. Malesevic: Outcome of patients with differentiated thyroid carcinoma and nodal metastases, treated initially by surgery and by radioactive iodine, EANM in Munich. Eur J Nucl Med, 2008, str. S223.
 79. Mihailović J. Stefanovic L, Malesevic M.: Differentiated thyroid carcinoma patients with distant metastases: outcome of disease and influencing factors, EANM in Munich. Eur J Nucl Med, 2008, str. S139.
 80. Stefanovic Lj, Mihailovic J, Malesevic M. Survival of differentiated thyroid carcinoma patients with regional and distant metastases, treated by surgery, radioiodine and hormonal therapy. Abstracts of the Annual Congress of the European Association of Nuclear Medicine, Barcelona, Spain, 2009. In: Eur J Nucl Med Mol Imaging 2009;36(Suppl.2):S181(Abstr. No.OP124)
 81. Mihailovic J, Stefanovic Lj, Malesevic M. Differentiated thyroid carcinoma patients with positive antithyroglobulin antibodies:Prognostic factors and outcome of disease. Abstracts of the Annual Congress of the European Association of Nuclear Medicine, Vienna, Austria, 2010. In: Eur J Nucl Med Mol Imaging 2010;37(Suppl.2):S283(Abstr. No.OP484).
 82. Stefanovic Lj, Mihailović J, E. Matovina, M. Malesevic: Results of multidisciplinary treatment, including radioiodine in pediatric patients with differentiated thyroid carcinoma. Abstracts of the Annual Congress of the European Association of Nuclear Medicine, Vienna, Austria, 2010. In: Eur J Nucl Med, 2010;37(Suppl.2):S320( PW044).
 83. Mihailović, Lj. Stefanovic, M. Malesevic: Treatment of differentiated thyroid carcinoma patients with regional metastases: results of a 24-year study. Proceedings Book of the 8th Congress of BUON, Sibiu, Romania, 2010. In: J of BUON, 2010;15(Suppl.1):S28(Abs. PP86).
 84. Mihailović J, Goldsmith S, Killeen R, Abi Ghanem A.The role of FDG-PET in predicting therapy response in lymphoma patients. Rad usmeno saopšten na Međunarodnom kongresu u Novom Sadu, 7-9 aprila, 2011. Arh Oncol 2011; 19(Suppl 1):23.
 85. Stefanović Lj, Mihailović J, Matovina E, Malešević M. Results of multidisciplinary treatment, including radioiodine, in pediatric patients, with differentiated thyroid carcinoma. Rad usmeno saopšten na Međunarodnom simpozijumu nuklearne medicine u Novom Sadu, 7-9 aprila, 2011. Arh Oncol 2011; 19(Suppl 1):22.
 86. Malešević M, Mihailović J. Toxic multinodular goiter and thyroid carcinoma. Rad usmeno saopšten na Međunarodnom simpozijumu nuklearne medicine u Novom Sadu, 7-9 aprila, 2011. Arh Oncol 2011; 19(Suppl 1):23.
 87. Mihailovic J, Stefanovic Lj, Malesevic M, Matovina Emil. The outcome of metastatic differentiated thyroid carcinoma patients treated with 131-I after 32 years of follow-up. Rad usmeno saopšten na 7th International Congress of the Croatian Society of Nuclear Medicine in Opatija 15-18 April, 2011. Nuklearmedizin Molecular Imaging and therapy 2/II 2011;50:148 (Abs).
 88. Stefanovic, Matovina E, Stankovic R, Mihailovic J. Recurrence and survival of differentiated thyroid carcinoma patients initially treated by surgery and radioiodine. Abstracts of the Annual Congress of the European Association of Nuclear Medicine, Birmingham, United Kingdom, 2011. In: Eur J Nucl Med Mol Imaging 2011;38(Suppl.2):S426(Abstr. No.P704).
 89. Mihailovic, S. Goldsmith, R. Killeen, A. Abi Ghanem. Clinical utility of FDG PET/CT in patients with lymphoma. Abstracts of International conference on Clinical PET and molecular nuclear medicine (IPET 2011) 8-11 November Vienna, Austria. Abstract book 2011:24.
 90. J Mihailovic, Matovina, R. Killeen, SJ Goldsmith. FDG PET/CT in patients with multiple myeloma. Nuklearmedizin 2011;50:221-246 (P17, Abs.)
 91. Matovina E, Mihailovic J, Nikoletic K, Srbovan D, Vukadinovic-Miucin I, Kozic D, Prvulovic N. 18F-FDG PET/CT in detecting recurrent disease in patients with colorectal cancer and elevated carcinoembryonic antigen. Abstract Book of the International Symposium Symposium on Molecular Imaging and Molecular Therapy, Novi Sad,23.-25. April 2012. Arch Oncol 2012;20 (Suppl 1):16.
 92. Nikoletic K, Srbovan D, Mihailovic J, Matovina E. Clinical significance of incidentally identified pathological thyroid uptake using 18F-FDG PET/CT. Abstract Book of the International Symposium Symposium on Molecular Imaging and Molecular Therapy, Novi Sad,23.-25. April 2012. Arch Oncol 2012;20 (Suppl 1):16.
 93. Srbovan D, Nikoletic K, Mihailovic J, Matovina E, Vukadinovic-Miucin I, Kozic D. Impact of (18)F/FDG PET-CT in differentiated thyroid cancer: diagnostic accuracy and patient management. Abstract Book of the International Symposium Symposium on Molecular Imaging and Molecular Therapy, Novi Sad,23.-25. April 2012. Arch Oncol 2012;20 (Suppl 1):15.
 94. Mihailovic J, Nikoletic K, Srbovan D, Stefanovic Lj. Survival and its prognostic factors in patients with locally invasive differentiated thyroid carcinoma. Abstracts of the Annual Congress of the European Association of Nuclear Medicine, Milan, Italy, 2012. In: Eur J Nucl Med Mol Imaging 2012;39(Suppl.2):S345(Abstr. No.P0162).
 95. Srbovan D, Nikoletic K, Mihailovic J, Matovina E, Kozic D, Prvulovic N, Miucin-Vukadinovic I. Evaluation of breast cancer relapse with (18)F-FDG PET/CT. Abstracts of the Annual Congress of the European Association of Nuclear Medicine, Milan, Italy, 2012. In: Eur J Nucl Med Mol Imaging 2012;39(Suppl.2):S363(Abstr. No.PW038).
 96. Nikoletic K, Srbovan D, Mihailovic J, Matovina E, Kozic D, Kolarov V, Prvulovic N, Miucin-Vukadinovi I. Role of 18F-FDG PET/CT in preoperative staging of non-small-cell lung cancer. Abstracts of the Annual Congress of the European Association of Nuclear Medicine, Milan, Italy, 2012. In: Eur J Nucl Med Mol Imaging 2012;39(Suppl.2):S568(Abstr. No.P0954).
 97. Ivanov O, Mihailovic J, Erak M, Ivanov D, Cvijanovic R, Matovina E, Basaric B. The utility of PET/CT in management of colorectal cancer patients. Abstracts of the bth Biannual International Symposium of Coloproctology, Sava Center, Belgrade, Serbia, October 11-13, 2012. (Abstr. No.O-12).
 98. Nikoletić K, Mihailović J, Srbovan D, Matovina E, Prvulović-Bunović N. Evaluation of suprarenal tumors with 18FDG PET/CT in lung cancer patients. Abstract book of 2nd Balkan Congress of Nuclear Medicine & Serbian Congress of Nuclear Medicine 2013, Belgrade, May 8-12, 2013:OP 21 (p. 79).
 99. Srbovan D, Nikoletić K, Mihailović J, Matovina E. Correlation between serum tumor marker CA 15-3 and 18FDG PET/CT findings in patients with suspected recurrens of breast cancer. Abstract book of 2nd Balkan Congress of Nuclear Medicine & Serbian Congress of Nuclear Medicine 2013, Belgrade, May 8-12, 2013:OP 22 (p. 80).
 100. Nikoletic K, Mihailovic J, Srbovan D, Zeravica R, Matovina E. How helpful is Imaging of Testicular Carcinoma with 18F-FDG PET/CT? Presented at Annual Congress of the European Association of Nuclear Medicine October 19–23, 2013 Lyon, France. Eur J Nucl Med 2013;40 (Suppl 2): S266. DOI 1007/s00259-013-2535-3 (Online)
 101. Mihailovic J, Stefanovic Lj, Nikoletic K, Srbovan D, Matovina E. Differentiated thyroid carcinoma in young patients treated with I-131: Recurrent disease and outcome. WJNM 12 (Suppl 2)2013:)O-02.
 102. Srbovan D, Nikoletic K, Jovic R, Mihailovic J, Matovina E. TBC Findings in patient with TENIS syndrome referred to 18F-FDG PET/CT–case report. Arch Oncol 2014;22 (Suppl 1):34.
 103. Matovina E, Nikoletic K, Mihailovic J, Dolores S, Knezevic-Usaj S, Bozanic S. Thyroid metastases from a renal cancer diagnosed by fine-needle aspiration biopsy-a case report. Arch Oncol 2014; 2014;22 (Suppl I):36.
 104. Matovina E, Mihailovic J, Nikoletic K, Srbovan D. Comparison of left ventricular functional parameters evaluated by quantitative ECG-gated SPECT and echocardiography. Arch Oncol 2014;22 (Suppl I):27.
 105. Srbovan D, Nikoletic K, Mihailovic J, Matovina E. TBC findings in patient with TENIS Sy reffered 18F-FDG PET/CT/ case report. Arch Oncol 2014;22 (Suppl I):34.
 106. Matovina E, Nikoletic K, Mihailovic J, Srbovan D, Knezevic-Usaj S, Bozanic S. Thyroid metastases from a renal cancer diagnosed by fine-needle aspiration biopsy: Case report. Arch Oncol 2014;22 (Suppl I):36 (Abs)
 107. Nikoletic K, Matovina E, Ilincic D, Mihailovic J, Srbovan D. Focal thyroid uptake on 18-FDG PET/CT in non-thyroid cancer patients. 8th International Congress of the Croatian Society of nuclear medicine with 10th Alpe Adria Nuclear medicine symposium and 9th Annual Meeting of the Croatian Societry of Nuclear Medicine technologists May 9-12, 2014, Sibenik, Croatia. Abstract book, P-30 (Abs).
 108. Nikoletic, E. Matovina, J. Mihailovic, V. Kolarov, E. Budisin, D. Srbovan. 18F FDG PET/CT compared to bone scan in lung cancer patients with bone metastases. Presented at Annual Congress of the European Association of Nuclear Medicine October 18–22, 2014 Gothenburg, Sweden. Eur J Nuc Med Mol Imag 2014;41 (Suppl 2): S431. DOI 10.1007/s00259-014-2901-9 (on-line).
 109. Mihailovic J, Ivanov O, Matovina E, Ivanov D. 18F FDG PET/CT imaging in primary staging of colorectal cancer. JNM 2015; 56 (Suppl 3): 1337.
 110. Matovina E, Mihailovic J. Correlation between thyroglobulin, standard uptake volume and metabolic volume in WBS negative and F18 FDG PET/CT positive patients with differentiated thyroid cancer. JNM 2015; 56 (suppl 3):1667.
 111. Mihailovic J, Prvulovic N, Majdevac I, Manic D. The diagnostic accuracy of 18F-FDG PET/CT in recurrent differentiated thyroid cancer. Presented at International Conference on Clinical PET–CT and Molecular Imaging: PET-CT in the Era of Multimodality Imaging and Image Guided Therapy (IPET-2015), IAEA Headquarters, Vienna, Austria, 5–9 October 2015. Abstract book, IAEA-CN-232/32.
 112. Mihailovic J. (18)F-FDG PET/CT in Thyroid Carcinoma. Presented at International Conference on Clinical PET–CT and Molecular Imaging: PET-CT in the Era of Multimodality Imaging and Image Guided Therapy (IPET-2015), IAEA Headquarters, Vienna, Austria, 5–9 October 2015. Abstract book, IAEA-CN-233/33.
 113. Mihailovic, Matovina E, Klicov N. The Survival and Outcome of Recurrent Differentiated Thyroid Carcinoma: Results of a Long-Term Follow-up Study. Presented at Annual Congress of the European Association of Nuclear Medicine October 10–14, 2015 Hamburg, Germany. Eur J Nuc Med Mol Imag 2015;42 (Suppl 1):S219. 1007/s00259-015-3198-z
 114. Matovina E, Mihailovic J, Srbovan D. Correlation between carcinoembryonic antigen, standard uptake value and metabolic volume in F-18 FDG PET/CT positive patients with proven recurrent colorectal carcinoma. Presented at Annual Congress of the European Association of Nuclear Medicine October 10–14, 2015 Hamburg, Germany, P682. Eur J Nuc Med Mol Imag 2015;42 (Suppl 1): S667. 1007/s00259-015-3198-z
 115. Mihailovic J, Nikoletic K, Sakac D. PREDICTING FACTORS OF POSITIVE MYOCARDIAL PERFUSION SCINTIGRAPHY IN PATIENTS WITHOUT PROVEN CAD. International Symposium of Nuclear Medicine: Update on Molecular Imaging And Molecular Therapy. Novi Sad, 14-15 April, 2016. Abstract Book: 61.
 116. Mihailovic J, Matovina E, Klicov N. EFFICIENT RADIOIODINE ABLATION IN DIFFERENTIATED THYROID CARCINOMA PATIENTS – WHAT ACTIVITY TO RECOMMEND: 1,85 GBq OR 3,7 GBq? International Symposium of Nuclear Medicine: Update on Molecular Imaging And Molecular Therapy. Novi Sad, 14-15 April, 2016. Abstract Book: 62.
 117. Mihailovic J, Matovina E, Klicov N. PROBABILITY OF DISEASE SPECIFIC SURVIVAL AND ITS PREDICTING FACTORS IN DIFFERENTIATED THYROID CARCINOMA PATIENTS WITH RECURRENT DISEASE: RESULTS OF A LONG TERM FOLLOW-UP STUDY. International Symposium of Nuclear Medicine: Update on Molecular Imaging And Molecular Therapy. Novi Sad, 14-15 April, 2016. Abstract Book: 63.
 118. Emil Matovina, Jasna Mihailovic, Katarina Nikoletic, Srbovan Dolores. Thyroglobulin Level in F-18 FDG PET/CT Positive Patients With Differentiated Thyroid Cancer is Affected by Metabolic Volume But Not by Standard Uptake Value of True Positive Lesions. International Symposium of Nuclear Medicine: Update on Molecular Imaging And Molecular Therapy. Novi Sad, 14-15 April, 2016. Abstract Book: 64.
 119. Mihailovic J, Nikoletic K. Myocardial perfusion scintigraphy: assessment of myocardial ischemia and independent predicting factors in patients without previously proven coronary artery disease. International Conference on Integrated Medical Imaging in Cardiovascular Diseases (IMIC 2016), Vienna, Austria, 10-14 october, 2016. Book of abstract. Abs ID:29, p.20.
 120. Mihailovic. Disease-Related Deaths and its Predicting Factors in Patients with Differentiated Thyroid Carcinoma. Annual Congress of the European Association of Nuclear Medicine October 15 – 19, 2016 Barcelona, Spain. Abstract book . Eur J Nucl Med Mol Imag 2016; 43 (Suppl 1): EP 351. P S371. 0.1007/s00259-016-3484-4
 121. Mihailovic J, Matovina E, Crnobrnja V. Juvenile Differentiated Thyroid Carcinoma – Treatment, Outcome and Recurrent Disease. International Meeting on Molecular Imaging and Molecular Therapy-From Nuclear to Newclear Medicine, Novi Sad, Serbia, 2-3 March 2017. Abs book: 55 (CD).
 122. Matovina, J. Mihailović, N. Prvulovic Bunovic, V. Cimbaljević, J. Roganović. FDG-PET/CT in Differentiated Thyroid Cancer Patients with Persistently or Progressively Increased Anti-Tg Level and Negative Iodine-131 Whole-body Scan. International Meeting on Molecular Imaging and Molecular Therapy-From Nuclear to Newclear Medicine, Novi Sad, Serbia, 2-3 March 2017. Abs book: 60 (CD).
 123. Prvulović Bunović, J. Mihailović, J. Boban, E. Matovina, J. Roganovic. Comparison of Spine MRI and Bone Scintigraphy in the Assessment of Focal Metastatic Deposition -Initial Results. International Meeting on Molecular Imaging and Molecular Therapy-From Nuclear to Newclear Medicine, Novi Sad, Serbia, 2-3 March 2017. Abs book: 61 (CD).
 124. Mihailovic J, Matovina E, Crnobrnja V, Matovic M, Cokanovic V. Disease specific survival and its prognostic factors in patients with differentiated thyroid carcinoma treated with 131-I. Annual Meeting of Society of Nuclear Medicine, Denver, Coloradu, USA, 10-14 June 2017. J Nucl Med 2017;58 (Suppl 1):252.
 125. Mihailovic J,Matovina, E, Roganovic J, Crnobrnja V. Influence of Age on Multivariate Analysis of Disease Specific Survival in Differentiated Thyroid Cancer. Oral presentation at RSNA, Chicago 26 -30 Nov 2018, Abs.
 126. Mihailovic J, Crnobrnja V, Roganovic J. Does T-staging affects Disease Specific Survival in Differentiated Thyroid Cancer? Poster prezentacija na EANM Meeting October 13-17, 2018, Dizeldorf, Germany. EUROPEAN JOURNAL OF NUCLEAR MEDICINE AND MOLECULAR IMAGING 2018; 45 (Suppl):S607-S607.
 127. Cimbaljevic V.¹, Roganovic J.¹, Mihailovic J.1,2, Matovina E1., Stojanovic D.2 Dedifferentiation of Papillary Thyroid Cancer – Case Report. Department of Nuclear Medicine, Oncology Institute of Vojvodina, Sremska Kamenica, Serbia¹, Faculty of Medicine, University of Novi Sad, Serbia². The 5th International Meeting on Molecular Imaging and Molecular Therapy: Updates in Nuclear Medicine – Diagnosis, Treatment & Beyond. Novi Sad, 8-9 March, 2019.Abs.book (CD, p.31).
 128. Cimbaljevic V.¹, Roganovic J.¹, Mihailovic J.1,2, Matovina E1., Stojanovic D.2 Treatment of Recurrent Differentiated Thyroid Carcinoma – Case Report. Department of Nuclear Medicine, Oncology Institute of Vojvodina, Sremska Kamenica, Serbia¹, Faculty of Medicine, University of Novi Sad, Serbia². The 5th International Meeting on Molecular Imaging and Molecular Therapy: Updates in Nuclear Medicine – Diagnosis, Treatment & Beyond. Novi Sad, 8-9 March, 2019.Abs.book (CD, p.32).
 129. Matovina E.1, Roganovic J. 1, Cimbaljevic V. 1, Mihailovic J. 1,2. Papillary Thyroid Carcinoma in Ectopic Mediastinal Tissue – Case Report. Department of Nuclear Meicine, Oncology Institute of Vojvodina, Sremska Kamenica1, Faculty of Medicine, University of Novi Sad, Novi Sad, Serbia2. The 5th International Meeting on Molecular Imaging and Molecular Therapy: Updates in Nuclear Medicine – Diagnosis, Treatment & Beyond. Novi Sad, 8-9 March, 2019.Abs.book (CD, p.36).
 130. Mihailovic1,3, N. Prvulović Bunovic 2,3, J. Roganovic1, Matovina E1. The Value of F-18 FDG-PET/CT in Detection of Recurrent and/or Metastatic Disease in Patients with Breast Cancer. Center for nuclear medicine, Oncology Institute of Vojvodina, Sremska Kamenica1, Diagnostic imaging Center, Oncology Institute of Vojvodina, Sremska Kamenica2, Faculty of Medicine, University of Novi Sad, Serbia3. The 5th International Meeting on Molecular Imaging and Molecular Therapy: Updates in Nuclear Medicine – Diagnosis, Treatment & Beyond. Novi Sad, 8-9 March, 2019.Abs.book (CD, p.37).
 131. Prvulovic Bunovic1,5, J. Mihailovic2,5, I. Uroševic3.5, D. Cuk4, J. Roganovic2, Matovina E1. Small-Cell Non-Hodgkin Lymphoma of the Right Breast – The Importance of Imaging in Disease Diagnostics and Monitoring of Treatment Response – Case report. Diagnostic imaging Center, Oncology Institute of Vojvodina, Sremska Kamenica1, Center for nuclear medicine, Oncology Institute of Vojvodina, Sremska Kamenica2, Clinic for hematology, Clinical Center of Vojvodina , Novi Sad3, Institute for pathology, Clinical Center of Vojvodina, Novi Sad4, Faculty of Medicine, University of Novi Sad, Serbia5. The 5th International Meeting on Molecular Imaging and Molecular Therapy: Updates in Nuclear Medicine – Diagnosis, Treatment & Beyond. Novi Sad, 8-9 March, 2019.Abs.book (CD, p.40).
 132. Roganovic J.¹Cimbaljevic V.¹, Mihailovic J.1,2, Matovina E1., Stojanovic D2. Treatment of Metastatic Papillary Thyroid Cancer – Case Report. Department of Nuclear Medicine, Oncology Institute of Vojvodina, Sremska Kamenica¹, Faculty of Medicine, University of Novi Sad, Serbia². The 5th International Meeting on Molecular Imaging and Molecular Therapy: Updates in Nuclear Medicine – Diagnosis, Treatment & Beyond. Novi Sad, 8-9 March, 2019.Abs.book (CD, p.40).
 133. Roganovic J.¹, Cimbaljevic V.¹, Mihailovic J.1,2, Matovina E1., Stojanovic D2. Pitfalls and Artifacts in PET/CT Imaging. Department of Nuclear Medicine, Oncology Institute of Vojvodina, Sremska Kamenica¹, Faculty of Medicine, University of Novi Sad, Serbia². The 5th International Meeting on Molecular Imaging and Molecular Therapy: Updates in Nuclear Medicine – Diagnosis, Treatment & Beyond. Novi Sad, 8-9 March, 2019.Abs.book (CD, p.41).
 134. Stankovic A.1, Mihailovic J.2,3, Mirkovic M.4, Radovic M.4, Jankovic D.4, Milanovic Z.4, Vranjes-Djuric S4. Development of Radiolabeled Magnetite Nanoparticles for Possible Application in Cancer Therapy. University clinical centre of the Republic of Srpska, Clinical Department of Nuclear Medicine and Thyroid Gland Disease, Banja Luka, RS, BH1, Oncology Institute of Vojvodina, Department of Nuclear Medicine, Sremska Kamenica, Serbia2, Faculty of Medicine, University of Novi Sad, Serbia3, Laboratory for Radioisotopes, “Vinča” Institute of Nuclear Sciences, University of Belgrade, Serbia4. The 5th International Meeting on Molecular Imaging and Molecular Therapy: Updates in Nuclear Medicine – Diagnosis, Treatment & Beyond. Novi Sad, 8-9 March, 2019.Abs.book (CD, p.43).
 135. Mihailovic J, Roganovic J. Cimbaljevic V, Stojanovic D. Hashimoto Thyroiditis As a Predictive Factor of Thyroid Malignancy. Poster at SNM Meeting in Anaheim, USA, 22-25 June, 2019.
 136. Mihailovic, J, Roganovic J, Cimbaljevic V, Stojanovic D. Patients with Hashimoto Nodular Goiter: Relation to Differentiated Thyroid Carcinoma and Outcome. E-poster at EANM Meeting in Barcelona, Ocober 12-16, 2019. EUROPEAN JOURNAL OF NUCLEAR MEDICINE AND MOLECULAR IMAGING 2019 46 (SUPPL 1):S493-S494

M 42-Monografija nacionalnog značaja

 1. Mihailovic J. Monografija: Magnetna rezonanca u dijagnostici nodusne strume. Beograd: Zadužbina Andrejević 2000: 5-100.
 2. Mihailovic J. Monografija: Karcinom štitaste žlezde i promocija zdravlja. Beograd: Zadužbina Andrejević 2009: 5-96.
 3. Mihailovic J. Monografija:Diferentovani karcinom štitaste žlezde: dijagnostika, lečenje i kontroverze. Differentiated thyroid carcinoma-diagnosis,treatment and controversies. Beograd: Zadužbina Andrejević 2014.

M 45 – Rad u tematskom zborniku nacionalnog značaja

 1. Dolores Srbovan, Elena Kamenjicki, Jasna Mihailović, Mladen Prvulović, Milica Malešević, Ljubomir Sefanović. Pulmonary scintigraphy in diagnostics and follow up of lung diseases by using radiopharmaceuticals labelled with 99mTc.In: Jurij Vučina. Monografija. Tehnecijum-99m generator based on molybdenun-99 of high specific radioactivity. Production, Quality control, Applications. Monograph. Institut za nuklearne nauke “Vinča” Beograd, 2003;169-176.
 2. Jasna M.Mihailović. Tumori štitaste žlezde. In: V.Baltić. Nuklearna Magnetna Rezonancija u Onkologiji. Novi Sad: Znamenje Novi Sad; 2002. P. 176-9.

M 51 – Rad u časopisu nacionalnog značaja   

 1. Stefanović Lj, Malešević M, Mihailović J, Oto Ađić, Nada Šljapić, Marina Berger, Jovan Bogdanović, Zdravko Pješivac. Patocitološka i patohistološka analiza “hladnih” čvorova štitaste žlezde. Rezultati petogodišnjih ispitivanja. Med Pregl 1991;44(Supl I):32-5.
 2. Malešević M, Đilas Lj, Mihailović J, Cvijanović R, Hadžić B, Bogdanović J, Stefanovi} Lj. Papilarni karcinom štitaste žlezde u autonomnom toksičnom adenomu. Prikaz slučaja i podaci iz literature. Med Pregl 1991;44(Supl I):48-52.
 3. Mihailović J, Malešević M, Stefanović Lj, Odavić M. 131-J-MIBG u terapiji neuroblastoma-prikaz slučaja. Med Pregl 1992;45:24-6.
 4. Mihailović J. Uloga i značaj pokazatelja perfuzije u kliničkoj diskriminaciji “hladnih” nodusa štitaste žlezde. Med Pregl 1992;45:101-5.
 5. Mihailović J, Stefanović Lj, Zečević D. Myocardial perfusion imaging using 99m-Tc-MIBI in patients with dilated cardiomyopathy. Methodology and its clinical use. Med Pregl 1993;46(Supl I):14-6.
 6. Mihailović J, Malešević M, Stefanović Lj, Krkljuš D. Primena i efikasnost radiojodne terapije kao način lečenja hipertireoze. Med Pregl 1995;11-12:412-5.
 7. Ussov W. Yu., Riannel J. E., Sionimskaya E. M., Velichko S. A., Kalashnikov S. D., Mihailovic J. M., Scopinaro F. Quantification of breast cancer blood flow in absolute units using Gjedde-Rutland-Patlak analysis of Tc-99m-MIBI uptake. Nuclear Medicine Review 1999;2(1):4-9.
 8. Stefanović Lj, Nikolić V, Obradović M, Selir Z, Mihailović J, Malešević M. 131-I-lipiodol u lečenju karcinoma jetre. Metodologija i prikaz slučaja. Med Pregl 2000;54:387-9.
 9. Stefanovic Lj, Vojicic J, Malesevic M, Mihailovic J, Srbovan D. Treatment outcome in patients with differentiated thyroid carcinoma and distant metastases. J Balkan Un Oncol 2001; 6:263-9.
 10. J. Mihailovic, Lj. Stefanovic, M. Prvulovic. Magnetic resonance imaging in diagnostic algorithm of solitary cold thyorid nodules. J Balkan Un Oncol 2006;11:341-6.
 11. Ivanov O, Ivanov D, Mihailović J, Erak M, Ivanov I, Basaric B. Importance of positron emission tomography-computed tomography (PET-CT) examination in rectal cancer staging – initial clinical experience. Med Glas 2013; 10(2):300-304.
 12. Mihailovic J, Matovina E, Nikoletic K. 18F-Fluorodeoxyglucose positron emission tomography/computed tomography imaging: artifacts and pitfalls. Med Pregl 2015;LXVIII (1-2):41-48.
 13. Nikoletic K, Mihailovic J, Matovina E, Zeravica R, Srbovan D. Reliability of positron emission tomography-computed tomography in evaluation of testicular carcionoma patients. Med Pregl 2015;LXVIII (3-4):109-115.
 14. Matovina E, Mihailovic J, Nikoletic K, Srbovan D. Diagnostic role of Fluorine-18 FDG positron emission tomography computed tomography in detecting recurrent disease in patients with colorectal cancer and elevated carcinoembryonic antigen. Med Pregl 2015;LXVIII (11-12):376-381.
 15. S Dizdarevic, M Tulchinsky, VR MCCready, J Miahailovic, S Vinjamuri, JR Buscombe et all on behalf of the WARMTH Thyroid Group. The World Association of Radiopharmaceutical and Molecular Therapy position statement on the initial radioiodine therapy for differentiated thyroid carcinoma. World J Nucl Med 2019; 18:123-6.

M 52 – Rad u časopisu nacionalnog značaja  

 1. Mihailović J, Prvulović M, Bereny E, Stefanović Lj. Magnetic resonance imaging of the thyroid gland: Methodology and first experiences. Arch Oncol 1996;4:203-6.
 2. Ju. E. Riannel, J. M. Mihailovic, E. M. Slonimskaya, E. S. A. Velicko, W. Yu. Ussov. Quantification of tumor blood flow in breast cancer using dynamic scintigraphic study with 99mTc-MIBI. Ukrainian Journal of Radiology 1998; 4:396-400.
 3. V. Yu. Usov, Yu. E. Ryannnel, J. M. Mihailovic, E. M. Slonimskaya, S. A. Velichko. Mammascintigraphy: Fundamentals, Protocols, Clinical Applications. Med Radiol Radiat Protection 1999; 44(3): 72-82.
 4. Mihailovic J. Current concepts of I-131 therapy in oncology: indications, methods and follow up. Arh Oncol 2006;14(1-2):45-51.
 5. Petrović Tomislav, Majdevac Ivan, Budišin Nikola, Radovanović Zoran, Nikolić Ivan, Nikin Zoran, Gavrančić Brane, Mihailović Jasna. The results of surgical treatment of metastatic liver tumor. Archive of oncology, 2010 18(1-2):14-16.
 6. Mihailovic J, Petrovic T. Radioimmunotherapy: A novel treatment of Non-Hodgkin’s lymphoma. Arh Oncol 2010; 18(1-2):24-30.
 7. Stefanović Lj, Mihailović J, Malešević M, Mihoci Z. Forty years of nuclear medicine in Sremska Kamenica. Arh Oncol 2011; 19(Suppl 1):9-10. International Nuclear medicine Symposium in Novi Sad, April 7-9, 2011.
 8. Balenović A, Ostojić Kolonić S, Mihailović J. Positron emission tomography in lymphoma – fine tuning of International Harmonization Project. Arh Oncol 2012; 20(1-2):17-22.
 9. Mihailovic J, Freeman LM. Bone: From Planar Imaging to SPECT & PET/CT. Arch Oncology 2012;20(3-4):117-120.
 10. Mihailovic J, Freeman LM. Positron emission tomography in neoplasms of the digestive system.Arch Oncology 2012;20(3-4):86-93.
 11. Balenović A, Mihailović J, Jazvić M,Tabain A, Grbac-Ivanković S. PET/CT in renal and bladder cancers. Arch Oncology 2012;20(3-4):97-102.
 12. Mihailović Jasna. Radiojodna terapija u lečenju diferentovanog tiroidnog karcinoma-vodiči, preporuke i kontroverze. Medicina danas 2015:14(1-3):48-54.

M 53 – Rad u časopisu nacionalnog značaja  

 1. Mihailović J, Malešević M, Stefanović Lj, Krkljuš D. Učestalost hipotireoze kao komplikacije radiojodne terapije u lečenju hipertireoze. Radiol Arch Srb (RAS) 1995;8:663-760.
 2. Mihailovic J. Uticaj zračenja na ljudski organizam: I- Efekti niskih doza. Informacije o kancerogenima 1995;12(3-4): 29-34.
 3. Stefanović Lj, Malešević M, Kamenicki E, Mihailović J, Srbovan D. Tomoscintigraphy in the evaluation of nodal goiters. Radiol Arch Srb 1996;5(10) Suppl 1:1009-10.
 4. Malešević M, Mihailović J, Vojičić J, Popadić S. Rana dijagnostika, terapija, praćenje i preživljavanje bolesnika sa malignitetom štitaste žlezde. Acta Chirurgica Iugoslavica 2003;L(3):177-80.
 5. Stefanović Lj, Malešević M, Mihailović J, Srbovan D, Vojičić J. Uticaj patohistološkog tipa diferenciranih karcinoma štitaste žlezde na pojavu udaljenih metastaza i na dalji tok bolesti. Medicus 2001;2:31-4.
 6. Malešević M, Vojičić J, Stefanović Lj, Mihailović J, Gudurić B, Bogdanović J, et al. Preživljavanje bolesnika sa dobro diferenciranim karcinomom štitaste žlezde (DTC) lečenih hirurški i radioaktivnim  131-J u vremenu od 1977-1998. Godine. Glasnik Instituta za štitastu žlezdu i metabolizam “Zlatibor”, Zlatibor, 2002;5:67-77.
 7. Malešević Milica, Mihailović Jasna. Protokolarno lečenje i praćenje bolesnika sa diferenciranim tiroidnim kacinomom. Medicinski glasnik, Zlatibor 2008:28:37-54.
 8. Prvulović Bunović Nataša, Boban Jasmina, Šveljo Olivera, Djilas Dragana, Mihailović Jasna, Nikin Zoran. Trichoblastic Fibroma of the Skin Mimicking Primary or Secondary Breast Cancer. Journal of Pharmacy and Pharmacology 2017;5:934-939.
 9. J. Mihailovic, O. Ivanov, N. Prvulovic Bunovic, D. Ivanov. Is There A Role of 18F-FDG PET/CT for Initial Staging of Rectal Cancer? Journal of Pharmacy and Pharmacology 2017;5:.940-952.

M 56 – Uređivanje naučnog časopisa nacionalnog značaja (na godišnjem nivou) 

 1. član uređivačkog odbora nacionalnog časopisa Archive of Oncology
 2. član uređivačkog odbora nacionalnog časopisa Medicina danas
 3. član redakcijskog odbora biblioteke Zbornici Zadužbine Andrejević

M 61 – Предавање по позиву са скупа националног значаја штампано у целини

 1. Mihailovic, M. Malesevic, Lj. Stefanovic. Terapija diferenciranog tireoidnog karcinoma radioaktivnim jodom (131I). Rad je usmeno saopšten kao predavanje po pozivu na V Simpozijumu Udruženja onkoloških hirurga Srbije, Kopaonik 14-17. septembra 2006. Revijalna predavanja 2006:23-6.
 2. Mihailovic. Radioaktivni jod u lečenju diferentovanog tiroidnog karcinoma. Rad saopšten na 52.kancerološkoj nedelji, sava centar, beograd 27’28.11.2015. Anali Kancerološke sekcije SLD 2015;2(1):30-38.

M 62 Predavanje po pozivu sa skupa nacionalnog značaja štampano u izvodu

 1. Радионуклидна терапија метастатског ДТК. Први Српски конгрес о штитастој жлезди, Златибор, 8-11-мај 2010.
 2. Улога нуклеарне медицине у дијагностици и терапији диференцијалног Ца штитне жлезде. II Конгрес Друштва радиолошких техничара и техничара нуклеарне медицине Војводине, Нови Сад, Хотел „Норцев“ Фрушка гора, 3.-5.јун 2010.
 3. Primena FGD PET/CT hibridnog imidžinga u onkologiji. III Kongres Društva radioloških tehničara i tehničaranuklearne medicine Vojvodine, Palić 25-27.maj 2012.
 4. Uloga FDG PET/CT u detekciji recidiva karcinoma stitaste zlezde. Rad je saopsten kao predavanje po pozivu na Drugom Srpskom kongresu o stitastoj zlezdi. Zlatibor 31.maj – 3. jun 2012. Rad je objavljen u knjizi abstrakata Medicinski glasnik (Suppl) 2012:34. ISSN:1821-1925
 5. The role of PET in diagnostics of Gi tract malignant tumors. Rad je prezentovan kao uvodno predavanje po pozivu na 17. Studeničkoj akademiji, Vrnjačka banja, 7.-9.10.2012.-CD
 6. Улога метода нуклеарне медиицне у терапији нодуса и карцинома штитасте жлезде“, Симпозијум: Нодуси и карцином штитасте жлезде: шта је ново у 2013., Београд, 20.09.2013.
 7. Uloga nuklearne medicine u dijagnostici nodusa štitaste žlezde. Saopšten na V Simpozijumu glavnih sestara/tehničara Vojvodine „ Karcinomi-bolest u ekspanziji“, Novi Sad, 28.3.2014.
 8. Savremeni funkcionalni morfoločki imidžing tireoidnog karcinoma. Saopšten na Kongresu radioloških tehničara i tehničara nuklearne medicine Vojvodine Banja Vrdnik 24-26.aprila 2014.
 9. Primena radioaktivnog joda u diferenciranom tiroidnom karcinomu decijeg uzrasta. Трећи Српски конгрес о штитастој жлезди, Златибор 29.05.-1.06.2014. Medicinskи glasnik 2015;56:23-24.

M 63 – Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celini 

 1. Malešević, Jasna M. Mihailović. Terapija diferenciranog  tiroidnog karcinoma (DTC) radioaktivnim 131-I. UONS-Simpozijum-Karcinom štitaste žlezde. Beograd 29-30.april 2004;1-14.
 2. Stefanović Lj, Mihailović J, Malešević M. Da li prisustvo antitireoglobulinskih antitela ima prognostičku vrednost u pacijenata obolelih od diferenciranih karcinoma štitaste žlezde. Zbornik radova sa seminara „Dijagnostika i lečenje medularnog karcinoma štitaste žlezde“, Niš 2009:128-134.
 3. Stefanović Lj, Vojičić J, Malešević M, Mihailović J, Srbovan D. Uticaj udaljenih metastaza na preživljavanje pacijenata sa diferenciranim karcinomom štitaste žlezde. In: Spužić I, ed. Monografija: Drugi naučni skup o štitastoj žlezdi – Zlatibor 2000. Srpska Akademija nauka i umetnisti, Medicinski fakultet Beograd, 2001;173-8.

M 64 – Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u vidu apstrakta

 1. Stefanović Lj, Malešević M, Mihailović J, Šljapić N, Sterio B, Miljković Lj. Kritička procena metoda primenjenih u ispitivanju struma sa afunkcionim i hipofunkcionim čvorovima. Zbornik sažetaka XXII Jugoslovenskog sastanka za nuklearnu medicinu, Mavrovo 1988;95.
 2. Malešević M, Stefanović Lj, Mihailović J, Selir Z. Antitireoglobulinska i mikrozomalna antitela kod autoimune bolesti štitaste žlezde. Zbornik sažetaka 4. Kongresa endokrinologa Jugoslavije, Herceg-Novi 1988;181.
 3. Malešević M, Mihailović J, Berger M, Sterio B, Stefanović Lj. Ultrazvuk i punkcija pod ultrazvukom u dijagnostici afunkcionog nodusa štitaste žlezde. Zbornik sažetaka XXV Kancerološke nedelje Kancerološke sekcije Srpskog lekarskog društva. Beograd 1988;br.33.
 4. Maleševic-Aleksić M, Berger M, Mihailović J, Bogdanović J, Šljapić N, Stefanović Lj. Ultrazvuk i punkcija pod kontrolom ultrazvuka u dijagnostici afunkcionog i hipofunkcionog čvora štitaste žlezde. Zbornik sažetaka VI Jugoslovenskog simpozijuma o štitastoj žlezdi, Zlatibor 1989;71.
 5. Mihailović J, Malešević M, Stefanović Lj. Primena dinamske scintigrafije štitaste žlezde u dijagnostici afunkcionih nodusa štitaste ž Zbornik sažetaka VI Jugoslovenskog simpozijuma o štitastoj žlezdi, Zlatibor 1989;77.
 6. Mihailović J, Malešević M, Stefanović M, Pješivac Metodologija dinamske scintigrafije u dijagnostici nodusnih struma štitaste žlezde. Zbornik sažetaka XXIII Jugoslovenskog sastanka za nuklearnu medicinu, Zadar 1989;102-P.
 7. Mihailović J, Malešević M, Berger M, Bogdanović J, Selir Z, Stefanović Lj. Autoimuna struma sa hipofunkcionim i afunkcionim č Kratki sadržaji radova V Jugoslovenskog Kongresa nuklearne medicine, Sarajevo 1990;38-R.
 8. Malešević M, Mihailović J, Ađić O, Stefanović Lj. Dozimetrijska merenja i rane komplikacije kod bolesnika sa diferenciranim karcinomom štitaste ž VIII Kongres kancerologa Jugoslavije Hrvatska, Zagreb, 9-11.svibnja 1991.Lib Oncol 1991;20(Supl I):53-4.
 9. Stefanović Lj, Malešević-Aleksić M, Mihailović J, Ađić Racionalna dijagnostika karcinoma štitaste žlezde. VIII Kongres kancerologa Jugoslavije Hrvatska, Zagreb, 9-11.svibnja 1991. Lib Oncol 1991;20(Supl I):20.
 10. Mihailović Jasna, Stefanović Ljubomir, Zečević Scintigrafsko ispitivanje miokarda upotrebom 99m-Tc-MIBI u pacijenata sa dilatativnom kardiomiopatijom. I Kongres kardiologa Srbije, Kopaonik, 24-28.06.1992. Metodologija i upotreba. Kardiologija 1992;13(Supl I):99(Abs).
 11. Mihailović J, Malešević M, Stefanović Lj, Odavić M. Terapija neuroblastoma sa 131-J-MIBG (metiljodbenzilgvanidinom). Kratki sadržaji radova V Jugoslovenskog Kongresa nuklearne medicine, Sarajevo 1990;75-P.
 12. Mihailović J, Malešević M, Krkljuš D, Stefanovi} Evaluacija rezultata lečenja hipertireoze. Zbornik sažetaka V Kongresa endokrinologa Jugoslavije, Beograd 1993;139.
 13. Prvulović M, Mihailović J. Magnetna rezonanca u diferencijalnoj dijagnostici nodusnih struma. Sažeti radovi sa Sastanka Nuklearna medicina-Ćuprija 96.
 14. Srbovan D, Stefanović Lj, Mihailović J, Malešević-Aleksić M, Kamenjicki E, Prvulović M. Lokalizacija i učestalost koštanih metastaza u pacijenata sa primarnim karcinomom dojke. Sažeti radovi sa  Sastanka Nuklearna medicina-Ćuprija 96.
 15. Stefanović Lj, Mihailović J, Prvulović M, Dodić S. Peruziona scintigrafija miokarda pomoću tehnecijum-99m-MIBI: doprinos planarne scintigrafije i tomoscintigrafije (SPET). Zbornik sažetaka sa 29. Jugoslovenskog sastanka nuklearne medicine, Tara 25.-27. Septembar 1997;26.
 16. Srbovan D, Vojičić J, Malešević M, Mihailović J, Stefanović Lj. Učestalost dijagnostikovane I lečene hipertireoze u Zavodu za nuklearnu medicinu-Sremska Kamenica u jednogodišnjem periodu. Zbornik sažetaka 29. Jugoslovenskog sastanka za nuklearnu medicinu Tara, 1997:89.
 17. Malešević M, Stefanović Lj, Mihailović J, Bogdanović J, Gudurić B, Šljapić N. Cistični čvor i karcinom štitaste žlezde-Dijagnostika i tretman cističnog čvora. Saopšteno na Programu Studeničke akademije i štampano u Zborniku radova: Dijagnostički imaging u onkologiji, Studenica 9-11 Oktobar, 1997; 15.
 18. Malešević M, Stefanović Lj, Mihailović J, Srbovan D, Vojičić J. Antythireoglobuline antybodies(ATA) in patients with malignant and autoimune pathologically verified goiter. Rad saopšten na II naučnom skupu imunologa Jugoslavije, Beograd VMA 1997. Zbornik sažetaka radova II Naučnog skupa imunologa Jugoslavije, Beograd 1997;88:96-O/P.
 19. MaleševićM, Stefanović Lj, Mihailović J, Bogdanović J, Gudurić B, Šljapić N. Cystic nodule and carcinoma of thyroid gland: Diagnosis and treatment of cystic nodule. Zbornik sažetaka XXXIV Kancerološke nedelje, Beograd Zbornik sažetaka XXXIV Kancerološke nedelje Beograd, 1997. In: Zdr Zašt 1977;26(Suppl):53.
 20. Malešević Milica, Vojičić Jelena, Stefanović Ljubomir, Mihailović J, Gudurić Branimir, Bogdanović Jovan, Nada šljapić, Ljiljana Miljković. Survival rate of patients with differentiated thyroid carcinoma treated surgically and with radioiodine from 1977 to 1997. Zbornik na apstrakti od I Makedonski kongres za nuklearna medicina so mežunarodno učestvo, 14-17.10.1998, Ohrid, Makedonija 1998;12P.
 21. Malešević M, Stefanović Lj, Mihailović J, Bogdanović Jovan, Gudurić Branimir, Šljapić Nada. Cystic nodule and carcinoma of thyroid gland. Diagnosis and treatment of cystic nodule. Zbornik na apstrakti od I Makedonski kongres za nuklearna medicina so mežunarodno učestvo, Ohrid, Makedonija, 1998;13P.
 22. Srbovan Dolores, Mihailović J, Vojičić Jelena, Vicko Ferenc, Stefanović Ljubomir, Bogdanović Jovan, Stojiljković Bratislav, Malešević Milica. 99m-Tc-MIBI mamoscintigrafija. Metodologija i prva iskustva. Zbornik sažetaka radova VII Jugoslovenskog sastanka nuklearne medicine, Sokobanja, 1998;32.
 23. Malešević Milica, Vojičić Jelena, Stefanović Ljubomir, Mihailović J, Gudurić Branimir, Bogdanović Jovan, Šljapić Nada, Miljković Ljiljana. Preživljavanje bolesnika sa diferenciranim karcinomima štitaste žlezde lečenih hirurški i radiojodom u vremenu od 1977. Do 1997. Godine. Zbornik sažetaka radova VII Jugoslovenskog sastanka nuklearne medicine, Sokobanja, 1998;34.
 24. Mihailović J, Prvulović M, Stefanović Lj. Vizualizacija tumora štitaste žlezde:MRI vs. radionuklidna scintigrafija I ultrazvuk. Zbornik sažetaka radova VII Jugoslovenskog sastanka nuklearne medicine, Sokobanja, 1998;47.
 25. Stefanović Lj, Nikolić V, Selir Z, Mihoci Z, Mihailović J, Malešević M. 131-J-Lipijodol u lečenju karcinoma jetre. Metodologija i prikaz slučaja. Zbornik sažetaka sa 30.-tog Jugoslovenskog sastanka nuklearne medicine na Borskom jezeru 9-12 septembra 1999;75.
 26. Stefanović Lj, Vojičić J, Malešević M, Mihailović J, Srbovan D. Ishod lečenja pacijenata sa diferenciranim karcinomima štitaste žlezde i udaljenim metastazama. Zbornik sažetaka sa 30.-tog jugoslovenskog sastanka nuklearne medicine na Borskom Jezeru 9-12 septembra 1999; 74.
 27. Mihailović J, Prvulović M, Stefanović Lj. Mesto magnetno-rezonantog snimanja u dijagnostici i diferencijalnoj dijagnostici štitaste žlezde. Zbornik sažetaka sa 30.-tog jugoslovenskog sastanka nuklearne medicine na Borskom Jezeru od 9-12 septembra 1999; 37.
 28. Srbovan D, Mihailović J, Ussov W, Vicko F, Vojičić J, Stefanović Lj, Petrović T, Stojiljković B, Golubović A. Mammoscintigraphy with Tc-99m MIBI-Methodology and first experiences. Communication of the Academy of Studenica: Breast Cancer, Studenica, 1999. In: Ann Acad Studenica 1999;2:32 (Abstr).
 29. Srbovan D, Stefanović Lj, Mihailović J, Malešević M, Kamenjicki E, Prvulović M. Whole body bone scintigraphy in patients with primary breast cancer-our experiences. Communication of the Academy of Studenica: Breast cancer, Studenica, 1999. Ann Acad Studenica 1999;2:32 (Abstr).
 30. Stefanović Lj, Vojičić J, Malešević M, Mihailović J, Srbovan D. Uticaj udaljenih metastaza na preživljavanje pacijenata sa diferenciranim karcinomima šttitaste žlezde. Zbornik sažetaka Drugog naučnog skupa o štitastoj žlezdi, Zlatibor, 2000;72.
 31. Prvulović M, Mihailović J, Stefanović Lj. Doprinos MRI u diferencijalnoj dijagnostici nodusa štitaste žlezde. Zbornik sažetaka XIV Kongresa lekara Srbije i Kongres lekara otadžbine i dijaspore, Beograd, 2000; 85.
 32. StefanovićLj, Vojičić J, Malešević M, Mihailović J, Srbovan D. Preživljavanje diferenciranih karcinoma sa udaljenim metastazama. Zbornik sažetaka XIV Kongresa lekara Srbije i Kongres lekara otadžbine i dijaspore, Beograd, 2000;72.
 33. Stefanović Lj, Malešević M, Mihailović J, Srbovan D, Vojičić J. Uticaj patohistološkog tipa diferenciranih karcinoma štitaste žlezde na pojavu udaljenih metastaza i na dalji tok bolesti. Zbornik sažetaka VII Jugoslovenskog sastanka nuklearne medicine, Kragujevac, 2000. In: Medicus 2000;1(Suppl 1):29.
 34. Malesević M, Stefanović Lj, Prvulović M, Kamenjicki E, Perić Z, Mihailović J, et al. Terapija u nuklearnoj medicini i naše tridesetogodišnje iskustvo. Uvodno predavanje po pozivu. Zbornik sažetaka XXXI Jugoslovenskog sastanka nuklearne medicine, Sremska Kamenica, 2001;25.
 35. Stefanović Lj, Avramović R, Malešević M, Mihailović J, Srbovan D, Popadić S. Diferencirani karcinomi štitaste žlezde sa regionalnim mettastazama: učestalost i ishod multidisciplinarnog lečenja. Zbornik sažetaka XXXI Jugoslovenskog sastanka nuklearne medicine, Sremska Kamenica, 2001;31.
 36. Dodić Slobodan, Stefanović Lj, Malešević M, Mihailović J, Popadić Silvija, Miljević T, et al. Značaj evaluacije vijabilnosti miokarda kod kardioloških bolesnika. Zbornik sažetaka XXXI Jugoslovenskog sastanka nuklearne medicine, Sremska Kamenica, 2001;38.
 37. Ađić O, Čemerlić-Ađić Nada, Stefanović Lj, Prvulović M, Malešević M, Mihailović J. Kašnjenje faze kontrakcije kod pacijenata sa ishemijskom bolešću srca tokom dipiridamolske stres radionuklidne ventrikulografije. Zbornik sažetaka XXXI Jugoslovenskog sastanka nuklearne medicine, Sremska Kamenica, 2001;39.
 38. Stefanović Lj, Vojičić J, Malešević M, Mihailović J, Srbovan D. Preživljavanje multidisciplinarno lečenih pacijenata sa diferenciranim karcinomom štitaste žlezde i udaljenim metastazama. Zbornik sažetaka Simpozijuma o bolestima štitne žlezde, Banja Luka, 2001;8-9.
 39. Prvulović M, Mihailović J, Stefanović J. Magnetno-rezonantna evaluacija nodusne strume štitaste žlezde. Zbornik sažetaka Simpozijuma o bolestima štitne žlezde, Banja Luka, 2001;19.
 40. Malešević M, Stefanović Lj, Prvulović M, Kamenjicki E, Perić Zoran, Mihailović J, et al. Terapija u nuklearnoj medicini i naše tridesetogodišnje iskustvo. Zbornik sažetaka Simpozijuma o bolestima štitne žlezde, Banja Luka, 2001;34-5.
 41. Stefanović Lj, Kermeci Katarina, Malešević M, Mihailović J, Srbovan D, Popadić S. Mortality of differentiated thyroid carcinoma patients-Analysis of death cases. Zbornik radova Kongresa za nuklearnu medicinu Jugoslavije sa međunarodnim učešćem, Pirot, 2002:53(Abstr.).
 42. Mihailović J, Malešević M, Stefanović Lj, Srbovan D, Vojičić J, Popadić S. Lokalno invazivni diferencirani karcinom štitaste žlezde-učestalost i terapijski ishod. Zbornik radova Kongresa nuklearne medicine Jugoslavije sa međunarodnim učešćem, Pirot, 2002:55(Abstr.).
 43. Popadić, J. Vojičić, J. Mihailović, Gordana Tomin, M. Malešević, K. Kermeci, D. Srbovan. Prognostic value of tumor marker Ca 15-3 assay level in orderinmg bone scintigraphy in breast cancer patients. Rad saopšten u vidu postera na Kongresu nuklearne medicine Jugoslavije sa medjunarodnim učešćem, Pirot 2002:69.
 44. Mihailovic J, Popadic S, Stefanovic Lj, Malesevic M, Prvulovic M. Dinamika razvoja hipotireoze nakon primene radioaktivnog joda u lecenju hipertireoze. II Simpozijum o bolestima st. zlezde-Hipotireoza, Banja Luka, 10-12.10.2003. Republika Srpska. Zbornik sazetaka: 4 (Abs).
 45. Vojičić J, Popadić S, Malešević M, Dodić S, Mihailović J, Srbovan D, Kermeci K, Peter Andrea. Analysis of TTc-99m-MIBI myocardial perfusion scans in patients with normal or non-significant findings on coronary angiography. Proceeding book of the Congress of Nuclear medicine Serbia&Montenegro, Vrnjačka Banja 24-27 Septembar, 2003:64 (Abs).
 46. Popadić S, Vojičić J, Malešević M, Dodić S, Kermeci K, Mihailović J, Peter A. Accuracy of 99mTc-MIBI myocardial scintigraphy in the evaluation of coronary artery disease. Proceeding book of the Congress of Nuclear Medicine Serbia & Montenegro, Vrnjаčka Banja 24-27 September, 2003:65 (Abs).
 47. Malešević M, Golubović Andrija, Peter A, Stojiljković B, Berić Ostoja, Srbovan D, Mihailović J, Ferenc V. Scintimammography as a method of diagnosis and follow up of patients with breast cancer. Proceeding book of the Congress of Nuclear medicine Serbia&Montenegro, Vrnjačka Banja 24-27 September, 2003:69 (Abs).
 48. StefanovićLj, Kermeci K, Mihailović J, Malešević M, Popadić S, Vojičić S, Srbovan D. Treatment and outcome of small (pT0 and pT1) differentiated thyroid carcinoma. Proceeding book of the Congress of Nuclear medicine Serbia&Montenegro, Vrnjačka Banja 24-27 September, 2003: 70 (Abs).
 49. Malešević M, Mihailović J, Vojičić J, Popadić S, Kermeci K, Peter A. Diagnosis, therapy, follow-up and survival rate of the patients with thyroid malignancy. Proceeding book of the Congress of Nuclear Medicine Serbia&Montenegro, Vrnjačka Banja 24-27 September, 2003: 104 (Abs).
 50. Mihailović J,Stefanović Lj, Malešević M. Locally invasive differentiated thyroid carcinoma: some characteristics and results of treatment. Arch Oncol 2003;11(3):184 (Abs). Rad je saopšten na Kancerološkoj nedelji u Beogradu, oktobra 2003.
 51. Popadić S, Vojičić J, Peter A, Malešević M, Mihailović J, Kermeci K. Factors influencing successful radioiodine therapy of the thyroid.Arch Oncol 2003;11(3):183. Rad je saopšten na Kancerološkoj nedelji u Beogradu, oktobra 2003.
 52. Stefanović Lj, Kermeci K, Malesević M, Mihailović J, Popadić S, Srbovan D.Differentiated thyroid carcinomas and regional metastases. Arch Oncol 2003;11(3):185. Rad je saopšten na Kancerološkoj nedelji u Beogradu, oktobra 2003.
 53. Prvulović, M.Malešević, O.Adžić, J.Mihailović. Magnetno-rezonantna evaluacija nodusa štitaste žlezde. Knjiga abstrakata, 0-43 (Abstr.). Rad saopšten na V kongresu radiologa Srbije i Crne Gore, Vrnjačka Banja, 2-5.juna 2004.
 54. Nikoletić K, Mihailović J, Antonić M. Role of 99mTc-MIBI in the evaluation of single pulmonary nodules-our first experience. Knjiga sažetaka sa Kongresa nuklearne medicine Srbije i Crne Gore održanog na Zlatiboru 7-10 septembra 2005:66.
 55. Malešević M, Baltić V, Mihailović J, Srbovan D, Peter A, Bogdanović B, Majdevac I, Stojiljković B, Bokorov B. Lymphoma of the thyroid gland, diagnostics, trreatment and survival. . Knjiga sažetaka sa Kongresa nuklearne medicine Srbije i Crne Gore održanog na Zlatiboru 7-10 septembra 2005:26.
 56. Mihailović J, Stefanović Lj, Malešević M. Differentiated thyroid carcinoma patients with distant metastases: A 27-year follow-up study. Knjiga sažetaka sa Kongresa nuklearne medicine Srbije i Crne Gore održanog na Zlatiboru 7-10 septembra 2005:39.
 57. Stefanović Lj, Mihailović J, Malešević M. Differentiated thyroid carcinoma and recurrences of disease. Knjiga sažetaka sa Kongresa nuklearne medicine Srbije i Crne Gore održanog na Zlatiboru 7-10 septembra 2005:25.
 58. Stefanovic, J. Mihailovic, M. Malesevic. Učestalost recidiva diferenciranih karcinoma štitaste žlezde i faktori koji utiču na njihovu pojavu. Knjiga sažetaka sa III simpozijuma o bolestima štitaste žlezde; Banja Luka 6-8 Oktobra 2005:41.
 59. Mihailovic, Lj. Stefanovic, M. Malesevic. Uzroci smrtnosti i dinamika umiranja diferenciranih karcinoma štitaste žlezde sa udaljenim metastazama. Knjiga sažetaka sa III simpozijuma o bolestima štitaste žlezde; Banja Luka 6-8 Oktobra 2005:32.
 60. Mihailovic, M.Malešević, Lj. Stefanović. Isotopes therapy in thyroid cancer. Arch Oncol 2006;14 (Suppl 1): 38 (Abs). Rad je usmeno saopšten na. XLIII Kancerološkoj nedelji i XX stručnom sastanku medicinskih sestara-tehničara onkoloških institucija republike Srbije 26-28. oktobra 2006. u Sava centru, Beograd.
 61. Mihailović, Lj. Stefanović, M. Malešević. Antitireoglobulinska antitela u diferenciranom karcinomu štitaste žlezde. 4. simpozijum o bolestima štitne žlijezde sa medjunarodnim učešćem. Autoimunost i bolesti štitne žlijezde. Banja Luka, 4-6. oktobar 2007:6.
 62. Stefanović, J. Mihailović, M. Malešević. Da li prisustvo antitireoglobulinskih antitela ima prognostičku vrednost u pacijenata obolelih od diferenciranih karcinoma štitaste žlezde. 4. simpozijum o bolestima štitne žlijezde sa medjunarodnim učešćem. Autoimunost i bolesti štitne žlijezde. Banja Luka, 4-6. oktobar 2007:21.
 63. Malešević, J. Mihailović, V. Baltić, M. Prvulović, I. Majdevac, B. Bokorov, B. Bogdanović, A. Peter. Autoimuna struma i limfom štitaste žlezde. 4. simpozijum o bolestima štitne žlijezde sa medjunarodnim učešćem. Autoimunost i bolesti štitne žlijezde. Banja Luka, 4-6. oktobar 2007:14.
 64. Malesevic, J. Mihailovic, Lj. Stefanovic. Follow up and survival of patients with differentiated thyroid carcinoma. Rad je usmeno saopšten na I Congress of croatian Thyroid Society-Thyroid cancer Split, Croatia, October 26-28,2007. Abstract book. Acta Clin Croat 2007;46(Suppl 2):103-151.(Abs.No. 22)
 65. Mihailovic, Lj. Stefanović, M.Malešević. Prognostic factors and its influence on the survival of patients with differentiated thyroid carcinoma. 7th Symposium of Serbian Society of surgical oncology »thyroid and parathyroid surgery«. 26-27.septembar 2008. Beograd. Preceedings book:31.
 66. Malešević, Dijana Kovačević, Dragan Kovačević,J. Mihailovic, Autoimunina bolest štitaste žlezde i hiperlipidemija. Rad usmeno saopšten na Prvom Srpskom kongresu o štitastoj žlezdi sa međunarodnim učešćem na Zlatiboru, Maj 2010.
 67. Mihailovic, Lj. Stefanović, M.Malešević. Diferencirani karcinom štitaste žlezde sa regionalnim metastazama: prognostički faktori i njihov uticaj na preživljavanje bolesnika. Rad usmeno saopšten na Kongresu nuklearne medicine Srbije u Kragujevcu 23-26. juna 2010.g. In: Serbian Journal of Experimental and clinical research 2010;11(Suppl. 2)S119,(Abs.O-22).
 68. Stefanović, J. Mihailovic, R. Stanković, M.Malešević. Metastatski diferentovani tiroidni karcinom-rizik od bolest-specifične smrtnosti. Rad usmeno saopšten na Kongresu nuklearne medicine Srbije u Kragujevcu 23-26. juna 2010.g. In: Serbian Journal of Experimental and clinical research 2010;11(Suppl. 2)S120,(Abs.O-24).
 69. Malešević, Dijana Kovačević, J. Mihailović, D. Manić, Pavle Milošević, Dragan Kovačević. Značaj određivanja TRAB u lečenju hipertireoze. Rad usmeno saopšten na Kongresu nuklearne medicine Srbije u Kragujevcu 23-26. juna 2010.g. In: Serbian Journal of Experimental and clinical research 2010;11(Suppl. 2)S108,(Abs.O-3).