Naime, uočeno je da mnogi ljudi u današnje vreme intenzivne komunikacije, globalizacije i porasta broja obrazovanih ljudi, još uvek ne znaju osnovne činjenice koje se tiču raka, a koje mogu imati katastrofalne posledice po njihovo zdravlje, ali mogu im i spasiti život.

PRVI MIT: NE TREBA DA PRIČAMO O RAKU

Upravo je suprotno. Treba koristiti svaku prigodnu situaciju i priliku da ljudi razgovaraju o raku. Ovo se odnosi na zdravstvene, ali i na nezdravstvene radnike, odnosno populaciju uopšte. Razgovarajući o raku, ljudi saznaju mnoge korisne informacije koje im mogu spasiti život. To može biti informacija o nekom ranom znaku ili simptomu bolesti, o značaju pravovremenog lečenja, o redovnim odlascima kod lekara i mnoge druge informacije. Naravno, ne treba insistira i na ovoj tematici kada nije vreme ni mesto niti odgovarajuća situacija, jer u suprotnome to može biti iritirajuće za sagovornike. Vrlo je važno u komunikaciji izbeći moguću neželjenu psihološku reakciju u vidu straha i uznemirenosti. To se pogotovo često javlja prostim navođenjem simptoma i znakova raka jer su oni po pravilu nespecifični za rak. To znači npr. da krv u stolici može biti znak raka debelog creva, ali mnogo češće je to znak hemoroidalne bolesti.

DRUGI MIT: RAK NEMA ZNAKOVA I SIMPTOMA

Pre svega treba istaći da rak nije jedno oboljenje  već čitav niz različitih bolesti. Za neka od njih važi pravilo da su podmukle bolesti i da se prvi simptomi javljaju kada je bolest već proširena i teško izlečiva. Za drugu grupu malignih oboljenja, izuzetno je značajno obratiti pažnju na pojavu prvih simptoma i znakova jer se na taj način bolest otkriva u ranoj fazi bolesti kada se po pravilu uspešno leči. To važi za melanome, tumore tela materice, tumore glasnih žica i neke druge tumore. Iz navedenog razloga, vrlo je važno upoznati stanovništvo sa mogućim simptomima i znakovima malignih bolesti i činjenicom da pojava tih simptoma i znakova može, ali i ne mora da predstavlja postojanje malignog tumora. Ako osoba primeti neke simptome ili znakove za koje sumnja da su posledica maligne bolesti najbolje je te dileme razrešiti u razgovoru sa lekarom. U najvećem broju slučajeva pokaže se da ti simptomi i znakovi nisu vezani za rak već za neko stanje ili drugo oboljenje.

TREĆI MIT: PROTIV RAKA SE NE MOŽE NIŠTA UČINITI

Prema najnovijim podacima, u razvijenim državama od raka se izleči oko 65% svih osoba sa postavljenom dijagnozom malignog tumora. Kod nas je taj procenat niži, ali ipak, iznad 50 % osoba sa rakom, nakon terapije, biva izlečeno. Za neke tumore je, nažalost, neprijatna istina da se vrlo slabo leče, ali njihov broj je relativno mali i dalje se smanjuje. Veći je broj onih malignih tumora kod kojih se postižu visoke stope izlečenja. Napredak medicine sa uvođenjem novih lekova koji imaju bolji efekat,  a  manje  neželjenih  dejstava  i  uvođenje  novih  oblika  radioterapijskog  zračenja,  garant su da će se i u budućnosti nastaviti pozitivni trend u lečenju malignih tumora. Rezultati  lečenja  su  generalno  daleko  bolji kad se tumor otkrije u ranoj fazi bolesti, ali se danas značajni rezultati postižu i kod uznapredovalih  stadijuma  bolesti  uz  insistiranje na kvalitetu života. Borba protiv raka je  često  dugotrajna  te  je  vrlo  važna  podrška porodice i najbližeg okruženja.

ČETVRTI MIT: NEMAM PRAVO NA LEČENjE KAD OBOLIM OD RAKA

Pravo na zdrav život i lečenje je jedno od osnovnih ljudskih prava. Ono je utemeljeno u Ustavu  države  i  u  međunarodnim  pravnim  aktima. Zakoni koji proizilaze iz Ustava garant su  prava  na  lečenje.  Sam  Ustav  Republike  Srbije  kaže:  Ljudski  život  je  neprikosnoven, kao i to da: „Svako ima pravo na zaštitu svog fizičkog  i  psihičkog  zdravlja.“  Zdravstvena zaštita je organizovana i sveobuhvatna delatnost društva sa osnovnim ciljem da se ostvari najviši mogući nivo očuvanja zdravlja građana i porodice, i ona obuhvata sprovođenje mera za očuvanje  i  unapređenje  zdravlja  građana,  sprečavanje,  suzbijanje  i  rano  otkrivanje  bolesti, povreda  i  drugih  poremećaja  zdravlja  i  blagovremeno i efikasno lečenje i rehabilitaciju. Svaki građanin Republike Srbije, kao i drugo lice  koje  ima  prebivalište  ili  boravište u  našoj  zemlji,  ima  pravo  na  zdravstvenu  zaštitu  i  dužnost  da  čuva  i  unapređuje  svoje  i zdravlje drugih građana, kao i uslove životne i  radne  sredine.  U  obezbeđenju  i  sprovođenju zdravstvene zaštite u Republici Srbiji učestvuju  građani,  porodica,  poslodavci,  obrazovne  i  druge  ustanove,  humanitarne,  verske, sportske i druge organizacije, udruženja, zdravstvena služba, organizacija za zdravstveno osiguranje, kao i opštine, gradovi, autonomne pokrajine i Republika.

Svaki  građanin  ima  pravo  da  zdravstvenu zaštitu  ostvaruje  uz  poštovanje  najvišeg mogućeg  standarda  ljudskih  prava  i  vrednosti,  odnosno  ima  pravo  na  fizički  i  psihički  integritet  i  na  bezbednost  njegove ličnosti,  kao  i  na  uvažavanje  njegovih  moralnih,  kulturnih,  religijskih  i  filozofskih ubeđenja.