natasa prvulovic bunovic

Autor – Doc. dr Nataša Prvulović Bunović

Šta je mamografija?

Mamografija je rendgensko snimanje dojki. Do-bijen snimak je mamogram. To je najsenzitivnija dijagnostička metoda za rano otkrivanje karcinoma dojke. Mamografijom se može uočiti tumor dok je u početnom, preinvazivnom stadijumu, milimetarske veličine i ne može se napipati.Postoje dve vrste pregleda: dijagnostička i skri-ning mamografija. Dijagnostičku mamografiju izvo-dimo u žena koje imaju bilo kakve tegobe (bol, žiga-nje, napetost) ili objektivne promene u dojci (čvor koji se može napipati, iscedak iz bradavice, crvenilo ili zadebljanje kože, prisutan čvor u pazuhu).Skrining mamografija vrši se u žena koje nemaju subjektivnih smetnji niti objektivnih promena u doj-kama. Cilj ovog pregleda je pronalaženje diskretnih i početnih znakova karcinoma dojke.Prema preporuci Ministarstva zdravlja skrining mamografiju treba vršiti između 45. i 69. godi-ne života jednom u dve godine u lokalnom domu zdravlja

Kako se mamografija izvodi?

Uvek se pregledaju obe dojke u dve različite ravni snimanja. Rendgen tehničar postavlja dojke između dve ploče aparata koje se pažljivo pome-raju i vrše pritisak na tkivo. Cilj kompresije tkiva dojke je dobijanje kvalitetnog snimka, izbegavaju se “greške” zbog pomeranja, a ujedno se smanju-je doza primljenog zračenja. Samo snimanje dojki traje par minuta, a neophodno je da za ovaj pre-gled izdvojite oko sat vremena uradi sva potrebna dijagnostika, uključujući i biopsiju.Mamografija koristi jonizujuće (X zračenje). Doze zračenja koju dojke prime prilikom mamografije su na nivou kosmičkog zračenja koje se apsorbuje prilikom višečasovne vožnje avionom. Brojna istraživanja po-kazuju da je korist koju žena ima od ovog pregleda vi-šestruka, a eventualne posledice od primljenog zra-čenja minimalne. Ukoliko se pregled vrši pravilno, na kvalitetnom aparatu i ne ponavlja se bespotrebno, tada je rizik od zračenja praktično zanemarljiv.Nema posebne pripreme za ovaj pregled. Save-tuje se redovno održavanje higijene i uklanjanje dlačica iz pazušne regije pre odlaska na pregled. Ne treba koristiti dezodorans, kreme, losione ili talk pred dolazak na pregled pošto mogu stvoriti razne “artefakte” na dobijenom snimku dojki i imi-tirati postojanje patološke promene. Pre početka snimanja obavezno rendgen tehničaru skrenite pažnju na tegobu koju imate, kao i na određene promene na koži, te i na implantate ako ih imate.Uvek se pregledaju obe dojke u dve različite ravni snimanja. Rendgen tehničar postavlja dojke između dve ploče aparata koje se pažljivo pome-raju i vrše pritisak na tkivo. Cilj kompresije tkiva dojke je dobijanje kvalitetnog snimka, izbegavaju se “greške” zbog pomeranja, a ujedno se smanju-je doza primljenog zračenja. Samo snimanje dojki traje par minuta, a neophodno je da za ovaj pregled izdvojite oko sat vremena.

Koliko često da se radiovaj pregled?

Ukoliko imate bilo kakvih tegoba sa dojkama OD-MAH se javite svom izabranom ginekologu ili lekaru opšte prakse. Zavisno od vaših tegoba i godina on će vas uputiti radiologu na ultrazvučni ili mamografski pregled. Ukoliko imate 45 i više godina uputiće vas na mamografiju. Ukoliko ste mlađe uputiće vas na ultrazvučni pregled, a radiolog će proceniti potrebu za mamografijom i odmah je uraditi

Može li ultrazvuk zamenitimamografiju?

Ultrazvuk je vredna dijagnostička metoda za pre-gled dojki, a njegova uloga je da dopuni mamograf-ski pregled. Radiologu služi da bliže okarakteriše prirodu promena uočenih na mamografiji, kao i da pomogne u izvodjenju punkcije ili biopsije dojki. Valja znati da ultrazvuk i ne može zameniti mamo-grafiju u detekciji ranih karcinoma dojke.Ultrazvuk je neškodljiva metoda, može se više puta ponavljati, primarno se izvodi u devojčica, devo-jaka, trudnica, dojilja ili u sklopu pripreme za vante-lesnu oplodnju. Metodu inicijalno vršimo kod izrazito bolnih dojki, nakon povreda ili u stanjima upale dojki. Ukoliko mamografija pokaže uredan nalaz, a žali-te se na uvećan čvor u pazušnoj jami, tada će ultra-zvučni pregled biti sastavni deo pregleda dojki.

Da li je radijacija štetna?

Mamografija koristi jonizujuće (X zračenje). Doze zračenja koju dojke prime prilikom mamografije su na nivou kosmičkog zračenja koje se apsorbuje prilikom višečasovne vožnje avionom. Brojna istraživanja po-kazuju da je korist koju žena ima od ovog pregleda vi šestruka, a eventualne posledice od primljenog zra-čenja minimalne. Ukoliko se pregled vrši pravilno, na kvalitetnom aparatu i ne ponavlja se bespotrebno, tada je rizik od zračenja praktično zanemarljiv.

Kako da se pripremim za pregled?

Nema posebne pripreme za ovaj pregled. Save-tuje se redovno održavanje higijene i uklanjanje dlačica iz pazušne regije pre odlaska na pregled. Ne treba koristiti dezodorans, kreme, losione ili talk pred dolazak na pregled pošto mogu stvoriti razne “artefakte” na dobijenom snimku dojki i imi-tirati postojanje patološke promene. Pre početka snimanja obavezno rendgen tehničaru skrenite pažnju na tegobu koju imate, kao i na određene promene na koži, te i na implantate ako ih imate

Šta mamografija može pokazati?

Mamografija može pokazati kalcifikate koji su deo benignog ili malignog procesa. Radiolog se mora izjasniti o njihovom izgledu i ukoliko ima i najmanji stepen sumnje da mogu biti deo nekog zloćudnog procesa uputiće vas na njihovu biopsiju.Mamografijom se mogu uočiti različite senke, zone asimetrije tkiva, poremećaji u strukturi doj-ke, kao i prisustvo uvećanih limfnih čvorova u pa-zušnoj jami.Nije svaka promena u dojci rak. Nema mesta panici dok se ne uradi sva potrebna dijagnostika, uključujući i biopsiju.

 

Kakav se rezultat može očekivati?Šta označava BIRADS?

Standardizacija mamografskih izveštaja podra-zumeva da svaki nalaz okarakterišemo slovima i brojem, nekom vrstom šifre, BIRADS 0-6, gde stoji tekstualni komentar koji ga objašnjava.Radiolog koji interpretira vaš snimak može ga okarakterisati kao uredan ili dobroćudan nalaz (BI-RADS 1, 2), može tražiti kontrolni pregled (BIRADS 3), a ukoliko postoji sumnja na zloćudni proces (BI-RADS 4, 5) uputiće vas na biopsiju Ukoliko se radiolog ne može izjasniti o nalazu (kategorija BIRADS 0) tada se traži određena vrsta dodatnog pregleda, mamografijom, ultrazvukom ili magnetnom rezonancom. Dodatni pregled ne znači sigurno postojanje raka u dojkama, već se struktura vaših dojki mora pregledati različitim metodama.

Kako zakazati ovaj pregled?

Neophodno je da se javite vašem ginekologu u Domu zdravlja, da vas pregleda i zakaže ma-mografiju. Prilikom dolaska na pregled obavezno radiologu saopštite sve tegobe, ponesite vaše ne-ophodne lekarske izveštaje i snimke dojki ukoliko ih posedujete. Upoređivanje novih sa predhodnim snimcima je korisno za radiologa da bi korektno interpretirao dobijeni nalaz.

Šta ukoliko radiolog uočisumnjivu promenu?

U slučaju nalaza koji budi sumnju na postoja-nje patološkog procesa u dojci, radiolog će shod-no mogućnostima i opremi koju poseduje uraditi uzimanje uzorka tkiva iz sumnjive promene ili će vas uputiti na dalje preglede u specijalizovanu ustanovu koja se bavi bolestima dojke (Institut za Onkologiju Vojvodine, Sremska Kamenica)