Monika Vuk

 

Zovem se Monika Vuk. Rođena sam u Osijeku 1984. godine, a osnovnu i srednju školu završila sam u Somboru. Godine 2004. upisala sam studije psihologije na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Diplomirala sam 2009. godine sa najvišom ocenom na temu „Tipološki pristup opisu ličnosti u prostoru Upitnika strategija samohendikepiranja i dimenzija upitnika BFI“.

Stažirala sam tri meseca u Domu zdravlja „Dr Đorđe Lazić“ u okviru odeljenja Službe za zdravstvenu zaštitu radnika u Somboru. Stažiranje je obuhvatalo psihodijagnostiku, procenu psihičke radne sposobnosti i invaliditeta kao i prevenciju mentalnog zdravlja. Tri meseca provela sam u Školskom dispanzeru, i time je obuhvaćen rad na proceni intelektualnih sposobnosti, eksploracija ličnosti kao i prevencija zdravlja dece i omladine. Nakon toga, šest meseci provela sam u Opštoj bolnici „Dr Radivoj Simonović“ u Somboru, tri meseca na Odeljenju za alkoholizam, narkomaniju i granična stanja i tri meseca na Odeljenju za psihijatriju. Stažiranje je obavljeno u periodu od marta 2010. do marta 2011. godine, nakon čega je položen stručni državni ispit za zdravstvenog saradnika.

Tri godinesam aktivni član sam Društva za borbu protiv raka u Somboru. U okviru društva bavila sam se pružanem psiho-socijalna pomoći i podrške osobama koje se suočavaju sa kriznom životnom situacijom, izazvanom dijagnozom teške bolesti i predstojećim lečenjem. Rad sa članovima društva je uglavnom grupni a po potrebi i individualni, a podrazumeva kako moralnu tako i emocionalnu podršku. Bavimo se i zajedničkim rešavanjem problema kao što je, ko će i kako da se objasni deci i ostalim članovima porodice da su oboleli. Neke od briga su i da li skloniti decu od bolesnika, ali i kako živeti nakon završetka onkološkog lečenja i nositi se sa mišlju da bolest može da se vrati. Na ovaj način pomažemo pacijentima da prihvate svoju bolest kao i da se nose sa njom. Često nakon gubitka, kada nastupi tugovanje, članovi porodice se javljaju sa potrebom da razgovaraju o gubitku i bolnim osećanjima.

Živim i radim u Somboru, u OŠ „Avram Mrazović“ kao školski psiholog. Rad u školi obuhvata saradnju sa Centrom za socijalni rad, Domom zdravlja „Dr Đorđe Lazić“, Opštom bolnicom „Dr Radivoj Simonović“, sudom kao i saradnju s drugim obrazovnim, zdravstvenim i socijalnim institucijama. Neki od poslova koje obavljam kao stručni saradnik u školi su: upoznavanje roditelja s psihološkim karakteristikama dece i pružanje savetodavne pomoći u usmeravanju njihovog razvoja, davanje saveta za rešavanje razvojnih i drugih problema učenika, koji su posledica poremećenih porodičnih odnosa, savetodavno-instruktivni rad s roditeljima, procena intelektualnih sposobnosti, eksploracija ličnosti, pisanje nalaza i mišljenja i dr.

Pohađam napredni kurs psihoterapijske edukacije, odnosno savetnik sam pod supervizijom.